Preek zondag 7 december 2014 – morgendienst

Preek zondag 7 december 2014 – morgendienst
Viering Heilig Avondmaal

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 5:9)

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Als u voor de Heere Jezus verschijnt, hoe zal dat dan voor u zijn?
Die dag dat de Heere Jezus terugkomt.
Zal het een moment van vreugde voor u zijn?
Of ziet u juist tegen dat moment op
omdat dan heel uw leven voor God openbaar komt?
We komen dan voor de Heere te staan.
Op dat moment zal de Heere oordelen over ons leven.
Wat zal Zijn oordeel zijn over u?
Wat kun jij van de Heere verwachten als Hij over jouw leven spreekt?

Niet alleen op die dag, de dag waarop Christus zal verschijnen, een vraag.
Het is ook de vraag van vanmorgen,
nu we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren.
Kan ik voor de Heere verschijnen?
Wat zal Hij zeggen over mijn leven als ik naar Hem toe ga?
Leef ik in Zijn licht
of wandel ik nog in de duisternis?
Een antwoord op die vraag heeft grote gevolgen:
Hoor ik nu bij de Heere en zal ik dan ook voor altijd bij Hem mogen horen?
Of zegt Hij dan: Je leefde op aarde al in de duisternis
en je hebt Mij nooit in je leven toegelaten.
al die keren dat Ik aan de deur van je hart aanklopte,
zodat Ik bij jou binnen kon komen,
liet je Mij buiten staan.
Of Ik je nu waarschuwde, of Ik je nu vol liefde uitnodigde om naar Mij toe te komen
– je hoorde Mijn stem niet.
Een week van voorbereiding is een gelegenheid
om weer bij deze vraag stil te staan:
Kan ik voor de Heere verschijnen als Hij komt?
Leef ik in Zijn licht? Zoek ik het leven bij Hem?
Zulke vragen kunnen je weer onzeker maken
als je wel met de Heere Jezus leeft,
maar ze hebben het doel dat u zich weer opnieuw vastklampt aan de Heere Jezus.
Omdat je dan weer opnieuw beseft:
Alleen door de Heere Jezus kan ik voor God verschijnen.
Zonder Hem kan ik niet en wil ik niet!
Ben je daar in de afgelopen week ook uitgekomen:
Ik kan niet zonder de Heere Jezus en niet zonder het offer dat Hij bracht.
Daardoor mag ik bij de Heere horen en kan ik voor Hem verschijnen.
Dankzij Hem, omdat Hij voor mij stierf.
Dan spreekt de tafel voor in de kerk van Zijn liefde
en laten de stoelen een uitnodiging zien: Kom naar Mij toe, Ik ben je Redder,
en het brood dat straks gebroken wordt
en de wijn die doorgegeven wordt laten het zien: Ik heb je schuld weggedragen. Genade!

Maar als je niet tot dat antwoord gekomen bent
en je voelt: zo kan ik niet voor Hem komen met mijn fouten en tekorten
en dat als de Heere je veroordeeld dat het terecht zou zijn
omdat er zoveel aan je schort.
Vorige week heb je het weer in het formulier gehoord,
dat ik naar de Heere toe tekortgeschoten heb:
mijn geloof was te weinig, want die vragen over God, ik heb ze nog steeds.
En mijn liefde – had vuriger kunnen zijn. Ik heb nog zoveel hier op aarde.
En mijn hoop en vertrouwen – geregeld heb ik toch nog die angst.
Als God over mijn leven een oordeel zou vellen,
dan zou dat antwoord zijn: je hoort nog niet bij Mij!

Of … zou het antwoord zijn, de woorden die Paulus schrijft:
Ik heb je bestemd om bij Jezus te horen.
Dwars door dat oordeel heen dat terecht zou zijn:
Ik heb je bestemd om door Christus de zaligheid te verkrijgen.
Dat is het doel dat ik met jou, met u voor heb.
Ik weet, Ik kan anders oordelen,
als Ik naar je kijk zoals je bent,
maar Ik kijk naar Mijn Zoon die al jouw schuld heeft weggedragen.
Kijk maar naar het brood dat gebroken wordt:
Kijk hoe Mijn Zoon zich aan het kruis liet verbreken. Voor jou.
Kijk naar de wijn die ingeschonken wordt,
De wijn die wijst naar Zijn bloed – voor u vergoten tot volkomen verzoening van al uw zonden.
Een uitnodiging om naar Mij toe te komen,
vanmorgen aan het Avondmaal maar ook op die Grote Dag om Mijn koninkrijk binnen te gaan.
Doordat er een kruis stond op Golgotha – dat was het doel, de bestemming.
Niet het verlorengaan, maar redding, behoud, een open deur naar God toe.
Kijk naar het Avondmaal en zie de liefde waarmee Christus zich gaf.
Kom naar de tafel en proef de goedheid en genade van de Heere in brood en wijn.
Onderga het, ervaar het.
Christus die Zijn leven gaf op Golgotha zal eens terugkomen
om iedereen die in Hem geloofde, die door Hem zich lieten redden voor altijd tot zich te nemen.
Dan zal het een groot feest zijn.
Van dat feest mogen we vanmorgen al iets ervaren
in het avondmaal, in brood en wijn, zichtbare tekenen van Gods liefde en genade
in de gemeenschap met elkaar, samen op reis naar het hemels Jeruzalem.
In de verwachting van Zijn komst. Amen

De gemeente – Apostolische geloofsbelijdenis deel 4

De gemeente: lichaam van Christus, gemeenschap der heiligen
ds. M.J. Schuurman

De kerk heb je nodig!
Onlangs sprak ik een evangelist. Hij vertelde dat hij contact had met enkele jongens die jaren geleden tot geloof gekomen waren. Zij waren echter nauwelijks gegroeid in het geloof. Anderen, die later tot geloof kwamen, waren wel gegroeid. Hoe dat kwam? De eerste jongeren hadden zich niet aangesloten bij een gemeente.

Vraag: Wat hebben wij als kerk aan anderen te bieden?

Vraag: waarom is de kerk voor u belangrijk? Welke onderdelen van de kerk kunt u niet missen? Wat zouden Ilpendam en Watergang missen als er geen kerk meer is?

Van de Here
‘Kerk’ is afgeleid van het woord kuriakè. Dat woord betekent: van de Here (kurios). De kerk is dus niet van ons, maar van God. Lid van een kerk zijn betekent dus: wij zijn weer van God geworden. Alleen Hij is de Heer in ons leven. Wij moeten niet alles op aarde zoeken, want wij zijn op weg naar de stad van God. Wij zijn slechts vreemdelingen, pelgrims (1 Petrus 2:11).

Vraag: Wat betekent het vreemdelingschap voor de christelijke levensstijl? (zie eventueel de volgende verzen.)
Dat betekent ook dat wij alles wat er in de kerk gebeurt, proberen God te dienen en te gehoorzamen. De kerk is meer dan een koffieclub of een voetbalvereniging.
In het OT wordt het volk Israël ook ‘gemeente’ genoemd. Bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium.
Opdracht: lees met elkaar Deuteronomium 8:7-20. Wat kunnen wij als gemeente daarvan leren? Hoe kunnen wij gehoorzaam aan God zijn?

Geroepen
Net zoals het volk Israël bevrijd is uit de slavernij, is geloof ook een bevrijding. Wij mogen nu bij het lichaam van Christus horen. De doop geeft de overgang van dood naar leven aan. In de doop zijn wij verbonden met de dood van Jezus (Romeinen 6:3-4). Wij zijn met Hem gestorven. Met het avondmaal wordt die dood, de betekenis daarvan voor ons, gevierd.
Opdracht: lees met elkaar 1 Petrus 2:9-10. Hoe stelt u die duisternis voor? En die roeping? Wat zegt het over God?

Opdracht: Lees met elkaar Mattheüs 5:13-16. Het gaat hier om een belofte en niet om een opdracht. Wat betekent dat voor ons christenzijn?

Gemeenschap van heiligen – gemeenschap van zondaars
In de geloofsbelijdenis staat: ik geloof de gemeenschap der heiligen. Zo zullen wij onszelf vaak niet zien. Maar zo ziet God ons wel als Hij door Zijn Zoon naar ons kijkt. Tegelijkertijd blijven wij hier zondaars.
Opdracht: Lees met elkaar Mattheüs 13:24-30. Wat betekent dat voor de gemeente?

Opdracht: Niet iedereen staat op hetzelfde geestelijke niveau. Lees met elkaar 1 Kor. 8. Wat betekent dat voor de gemeente?

Het gevaar is dat de gemeente het geloof laat verslappen of iets anders gaat geloven. Daarom zijn er ambtsdragers aangesteld.

Vervolging en verdrukking
Het evangelie stuit ook op weerstand. Niet iedereen wil geloven. Soms gaat de vijandschap zo ver, dat christenen worden vervolgd. Uiteindelijk is het God die ons vasthoudt.
Vraag: Hoe kunnen wij trouw blijven?

Ik geloof in de Heilige Geest – Apostolische geloofsbelijdenis deel 3

De Heilige Geest – de Geest van God
ds. M.J. Schuurman

Prof. dr. W.H. Velema zegt: op het einde van mijn leven heb ik de Heilige Geest pas echt leren waarderen. Ik ben ook nadrukkelijk mij in mijn gebed gaan richten tot de Heilige Geest.
Vraag: Bidt u wel eens tot de Heilige Geest? Waarom wel / waarom niet?

Hoe spreekt de Bijbel over de Heilige Geest?
In de Bijbel wordt de Heilige Geest op 2 manieren beschreven: (1) als persoon, (2) als kracht. Dat blijkt wel uit de beelden van de Heilige Geest, die in de Bijbel worden genoemd: Trooster, adem van God (Gen. 2:7; adem, wind en Geest zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord: ruach). De Heilige Geest is altijd de Geest, die door de Vader en de Zoon wordt geschonken. Een Heilige Geest zonder Vader of Zoon kan niet!
Vraag: Hoe stelt u de Heilige Geest voor? Hoe komt u aan dat beeld?

Het werk van de Heilige Geest
Het werk van de Heilige Geest bestaat uit 2 zaken:
* Bezieling bij de schepping. Bij de schepping was de wereld vol van God. Door de zonde moet de Heilige Geest opnieuw onze aandacht richten op God.
* Terugbrengen van de mensen bij God. De Heilige Geest zorgt dat wij helemaal vervuld worden van Christus. Hij verbindt ons met Christus en wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis.

De Geest doet laat God altijd kennen door middel van Gods Woord (de Bijbel). Men komt vaak in de verleiding om de Geest los te maken van het Woord. De Heilige Geest wordt dan gelijkgemaakt aan de tijdgeest.

Vraag: Wat is het gevaar van de tijdgeest?

Vraag: In 2 Kor. 3:2 schrijft Paulus, dat de gemeente een leesbare brief is. Op welke manier schrijft de Geest in New Times Roman? Met andere woorden: op welke manier zijn wij een leesbare brief in onze tijd?

De tijdgeest en de Heilige Geest
Heel gemakkelijk worden bijzondere gebeurtenissen gezien als activiteiten van de Geest. Zo werd de komst van Hitler in 1933 als een geschenk van de Heilige Geest zien. Vaak staat de Heilige Geest haaks op de tijdgeest. Tussen Christus en onze cultuur kan het niet gemakkelijk op een akkoordje gegooid worden. Er is verzoening met God nodig.
In onze tijd is spiritualiteit erg in trek. (Het latijnse woord voor Heilige Geest is Spiritus Sanctus). Deze spiritualiteit heeft echter weinig behoefte aan Christus en aan het kruis.

Vraag:
Waarom is spiritualiteit ‘in’? Waarom wil men dan niet Christus erbij hebben? Kunnen wij als christenen dan nog wel iets met spiritualiteit als Christus en het kruis verdwenen zijn?

Vervuld met de Heilige Geest – de gelovige
Inwoning – Wedergeboorte – heiliging

Door de Heilige Geest komt God in ons wonen. De Geest lijkt wat dat betreft op de Vader ( Ik ben in uw midden) en op de Zoon (Immanuël).
Daardoor merken wij dat wij verzoening met God (de dood van de Here Jezus) nodig hebben. Daardoor worden wij opnieuw geboren (Johannes 3). Omdat de Heilige Geest in ons komt wonen, laat Hij ons steeds meer op God lijken. Dat proces wordt heiliging genoemd.
Bij evangelischen is heiliging meer een moment, die gelijk is aan de bekering. Na de bekering ben  je een nieuw mens. Voor reformatorischen is heiliging een proces. Je komt er nooit in dit leven. Het blijft een levenslange strijd tussen de oude en de nieuwe mens.

Een tempel van de Heilige Geest
Als de Geest in ons komt wonen, schept dat ook hoge verplichtingen. In alles moeten wij bedenken wat Gods wil is. Ons lichaam en ons leven is niet meer van onszelf, maar van God. Veel dingen zijn dus niet meer mogelijk: overspel, kwaadsprekerij, e.d.
Opdracht: Doordenk de consequenties van de Heilige Geest in ons leven.

Vraag: kunnen wij ook de Heilige Geest kwijtraken? Bespreek eventueel Hebreeën 6:4-8. Hierin gaat het om geloofsafval. Het is daarna niet meer mogelijk om tot geloof te komen volgens Hebreeën. Vergelijk eventueel Hosea 1:9: Lo-Ammi – Israël is Gods volk niet meer.
Hoe voorkomen wij dat wij of anderen de Heilige Geest kwijtraken?

Vraag: De Heilige Geest brengt tot verootmoediging en inkeer. De Heilige Geest schenkt ook de vreugde van het geloof. Welk van beide kanten dient voorop te staan volgens u?

De gaven en vruchten van de Heilige Geest
Als de Heilige Geest in ons leven komt, levert dat ook vruchten op. Aan de vruchten zult u hen kennen.

Opdracht:
Zoek in Galaten 5:16-26 uit wat de vruchten van de Heilige Geest zijn. Staat dit dicht bij ons of raakt deze opsomming ons niet?

Vraag: Wat betekent het als de vruchten uitblijven? Wat zijn hedendaagse vruchten van de Geest?

Opdracht: Zoek in 1 Kor. 12 en 14 uit wat de gaven van de Heilige Geest zijn. Op welke manier is kritisch naar de geestesgaven? Op welke manier kunnen wij de gaven van de Geest vandaag de dag gebruiken en op welke manier niet?

Vraag: Wat betekent de Heilige Geest voor zending en evangelisatie?

De zonde tegen de Heilige Geest
In de Bijbel wordt ook gesproken over de zonde van de Heilige Geest. Deze zonde is niet meer te vergeven. Bedenk echter wel, dat het hier gaat om verzet tegen God. Wie zondigt tegen de Heilige Geest schaart zich in het kamp van de antichrist. Bij zonde aan de Heilige Geest moet u denken aan de Farao, die zijn hart verhard had tegen God of aan de keizer en koning die de gelovigen vervolgden.
Als er voor Paulus, vervolger van Jezus en grootste der zondaren, genade mogelijk is, waarom zou dat voor u niet zijn?

Bij euthanasie gaat het om mensen die geen zin meer in het leven zien. Bij depressieve mensen gaat het om een sombere geest. Wat kan de Heilige Geest betekenen voor deze mensen?

Opdracht: sluit af met een gebed om de Heilige Geest. Vraag of Gods Geest niet van ons zal wijken. Vraag om de vreugde van het geloof.

Apostolische geloofsbelijdenis – deel 1

Apostolische geloofsbelijdenis – deel 1
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde

§1 De apostolische geloofsbelijdenis
De apostolische geloofsbelijdenis (Apostolicum) is waarschijnlijk gegroeid uit de praktijk van het dopen. Al in het Nieuwe Testament zijn er belijdenissen.
De apostolische geloofsbelijdenis werd uitgebreid als antwoord op dwaalleren.
Er is een verhaal dat zegt, dat elke apostel op de Eerste Pinksterdag 1 artikel heeft uitgesproken – geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat verhaal klopt niet. De geloofsbelijdenis is van latere datum: 3e tot 5e eeuw.
Maar wat er in de belijdenis staat, komt wel overeen met wat de apostelen verkondigd hebben. Al in 1 Kor. 15:3-5 (waarschijnlijk de oudste belijdenis) is een aantal onderdelen al aanwezig.
Vraag: Hebt u het boek van Dan Brown, De Da Vinci Code gelezen? Dat boek suggereert dat de Kerk de waarheid verborgen heeft gehouden. Hoe kijkt u daar tegen aan in het licht van het bovenstaande?

§ 2 Ik geloof
Geloven:
wie gelooft heeft zijn hele leven aan God toe vertrouwd. Geloven is niet alleen een zeker weten, maar ook een vast vertrouwen
Opdracht: Regelmatig zijn er opiniepeilingen, die vragen hoeveel vertrouwen ons volk nog heeft in het kabinet. Bedenk uit het dagelijks leven (reclame, krant, e.d.) waar er om vertrouwen gevraagd wordt.
Vraag: Wat is uw enige houvast in dit leven? Blijft dat hetzelfde als u ziek zou worden of als u zou overlijden? Vergelijk uw antwoord met vraag & antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus.

‘Maar sommigen twijfelden.’ (Mattheüs 28:17). Dit staat er als de discipelen de Opgestane Heer voor zich zien. Het evangelie van Mattheüs maakt onderscheid tussen:

Geloof                                                 Ongeloof
Twijfel, aanvechting, ergernis            Afwijzing, beschuldigen, praatjes rondstrooien (Mt 28)
Vraag: Met welk onderdeel hebt u moeite? Wat doet u om die twijfel of aanvechting te bestrijden? Wapent u zichzelf daar wel genoeg tegen?

Geloven kan ook betekenen dat u het hier nog niet helemaal ziet. Sommige dingen worden ons pas bekend gemaakt als wij voor God staan. Daarom kan geloven ook iets hebben van: geloven ondanks wat er gebeurt, of ondanks wat anderen zeggen.

Belijden heeft ook te maken met loven.
Vraag: Waar kunt u God dankbaar voor zijn? Hoe maakt u Gods naam groot? Welke lofliederen zijn voor u dierbaar?

Geloven heeft ook met levensstijl te maken. Als christen zijn wij geroepen uit de duisternis en zonde.

Vraag: Het laatste gedeelte van de Heidelbergse Catechismus heeft dankbaarheid. Waarvoor is men dankbaar? Welke onderdelen van het geloof worden daar behandeld? Wat kunt u daaruit leren.

Geloven doet u niet uit uzelf. Het geloof wordt u geschonken door de Heilige Geest. Geloven betekent dat wij worden verbonden met Christus (inlijving). Dat betekent dat wij ook anderen het geloof niet kunnen geven. We kunnen wel bidden of de Here dat geloof aan anderen wil geven.

§ 3 Ik geloof in God
Als christenen geloven wij in God. Wij hebben God niet verzonnen, maar Hij heeft Zich aan ons bekend gemaakt. Wij noemen dat openbaring.

Ons woord voor God is in het hebreeuws El en in het arabisch Allah. Toch kunnen wij niet zeggen dat het geen verschil maakt. God heeft ook nog een naam Here (JHWH). Die naam betekent: Ik-ben-er-voor-u. Deze naam wordt in het Nieuwe Testament ook verbonden aan de Here Jezus (Mt. 1:23; 28:20).

Wij geloven dat er maar één God is. In het zogenaamde sjema Israël (Deuteronomium 6:4) staat dat ook: De Here onze God is één. Het bijzondere aan God is dat Hij er is als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij noemen dat drie-eenheid (RK: drievuldigheid).

Er kunnen wel concurrenten van God zijn. Een beruchte is de mammon. Wij kunnen geen twee Heren dienen. Er is maar één die ons redding en vergeving schenkt: de Vader van onze Here Jezus Christus.
Opdracht: Probeer te bedenken wat voor onze tijd een mammon zou kunnen zijn. Hoe kunnen wij ons daar tegen wapenen?

§ 3.1 God de Vader
Ook op een andere manier is ons geloof anders dan de islam. De islam kan God niet als Vader zien. Wij zien God als de Vader van onze Here Jezus Christus. Waarom Vader? Omdat Hij in de bijbel zo genoemd wordt, Zichzelf op die manier bekend maakt.
God wil ook onze Vader zijn. Dat is het bijzondere aan de bijbel. Lees de psalmen er maar eens op na: Gij zijt mijn God (Psalm 143:10).

Het beeld van de Vader kan heel intiem zijn. Zeker als u zelf een goede band hebt gehad met uw (aardse) vader. Wat voor naam kan God krijgen voor iemand die slechte ervaringen heeft met de (aardse) vader?

§ 3.2 De Almachtige
Na de Tweede Wereldoorlog en na de tsunami kwamen er discussies over de vraag of God wel almachtig was. Als God almachtig zou zijn, dan zou dat toch niet gebeuren? Dan moet Hij óf niet goed zijn óf niet almachtig. Dit is trouwens wel vaak een westers probleem.
Ondanks alle vragen moeten wij toch vasthouden aan deze belijdenis. Het is geen vreemde, verre God, maar de Vader van onze Here Jezus Christus. God, die er voor ons is. Bij ons.
Het is ook weinig troostend als er een macht is, die sterker zou zijn dan God. Hebben wij dan tevergeefs onze houvast bij God gezocht? De almacht van God zegt, dat God alle machten die tegen Hem in opstand komen uiteindelijk (bij of voor de Wederkomst) zal vernietigen. De God die almachtig is, is dezelfde God die de Vader is en de Schepper.

§ 3.3. Schepper van hemel en aarde
In de Vroege Kerk was er een christen die zij: er zijn twee goden. De ene is de wrede god die de aarde heeft geschapen (OT). De andere god is Christus, die de aarde zal redden (NT). Marcion is uit de kerk gezet. Men hield eraan vast: De Here heeft deze aarde geschapen en zal ook deze aarde redden
Tegenover de evolutieleer in is het van belang om vast te houden, dat God deze aarde heeft gewild. De aarde is geen toevalstreffer.
God heeft zich niet na de schepping teruggetrokken van de aarde. Ook niet na de zondeval. Hij onderhoudt de aarde nog steeds. Tot aan de Wederkomst. Dan zal de aarde worden vernieuwd en zal God bij ons wonen.

M.J. Schuurman