Aanbevolen commentaren

Aanbevolen commentaren

Commentaren op een Bijbelboek kunnen een belangrijke bijdrage leveren tijdens het preekproces: ze kunnen een tekst helpen begrijpen en woorden aanreiken voor de preek. Daarom ben ik altijd benieuwd naar wat zinvolle commentaren zijn op een Bijbelboek.

Meestal plan ik een serie van diensten, waarin ik langere tijd bezig ben met één Bijbelboek. Vooraf steek ik tijd in het zoeken van de juiste commentaren. Ik schaf pas commentaren aan als ik langere tijd over een Bijbelboek preek. Ik heb het voordeel dat ik voor een enkele dienst naar de bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen kan gaan om materiaal te kopiëren.

Hieronder een lijst met aanbevolen commentaren (op alfabetische volgorde):

Genesis
– Victor P. Hamilton (NICOT)
– Bruce K. Waltke (with Cathi J. Fredericks), Genesis. A Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001).
– Gordon J. Wenham, Genesis 16-50. (WBC)

Exodus
– Thomas B. Dozeman, Exodus. (Eerdmans Critical Commentary)
– dr. C. Houtman, Exodus. Deel 1-3 (COT)

Deuteronomium
– Daniel I. Block, Deuteronomy. (NIVAC)
– Walter Brueggemann, Deuteronomy. (Abingdon Old Testament Commentary)
– Jack R. Lundbom, Deuteronomy. A Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2013).

Richteren
– Daniel I. Block, Jugdes, Ruth. (NAC)
– J. Clinton McCann, Judges. (Interpretation)
– dr. Magdel le Roux, Richteren. (POT)
– dr. K. Spronk, Rechters. (VHB)

1 & 2 Samuël
– Walter Brueggemann, First and Second Samuel. (Interpretation)
– Eugene H. Peterson, First and Second Samuel. Westminster Bible Commentary (Louisville: Westminster John Knox Press, 1999).
– David Toshio Tsumura, The First Book of Samuel. (NICOT)
– Johanna W.H. van Wijk – Bos, Reading Samuel. A Literary and Theological Commentary (Macon, Georgia: Smyth & Helwys, 2011).

1 & 2 Koningen
– Mordechai Cogan, I Kings. (AB)
– Mordechai Cogan / Hayim Tadmor, II Kings. Anchor Bible (1988)
– Lissa M. Wray Beal, 1 & 2 Kings. (AOTC)

Job
– Jürgen Ebach, Streiten mit Gott. (Kleine Biblische Bibliotheek)

Psalmen
– dr. Th Booij, Psalmen III (POT)
– Walter Brueggemann / William H. Bellinger, Psalms (New Cambridge Bible Commentary
– John Goldingay, Psalms I-III (Baker Commentary on the Old Testament)
– Bernd Janowski / Friedhelm Hartenstein, Psalmen (BKAT)
– Manfred Oeming, Psalmen (NSK.AT)
– Erich Zenger / Frank-Lothar Hossfeldt, Psalms 2-3 (Hermeneia) (de Engelse versie is stukken goedkoper dan het Duitse origineel)
– Erich Zenger, Die Psalmen. Auslegung in zwei Bänden.
(Voorheen uitgegeven als: (1)
Mit meinem Gott überspringe ich Mauern, (2) Ich will die Morgenröte wecken, (3) Dein Angesicht suche ich, (4) Ein Gott der Rache? Feindpsalmen verstehen

Extra voor bij de Psalmen
– Bernd Janowski, Konfliktgespräche mit Gott. Eine Anthropologie der Psalmen
– Kurt Marti, Die Psalmen
– dr. G.Th. Rothuizen, Landschap (3 delen)
– Robert Spaemann, Meditationen eines Christen über die Psalmen (2 delen).

Spreuken
– Michael F. Vox, Proverbs 1-9 (AB)
– dr. E.W. Tuinstra, Spreuken I (POT)

Jesaja 40-66
– W.A.M. Beuken, Jesaja 40-66. 3 delen (POT)
– J.L. Koole, Jesaja 40-66. 3 delen (COT)
– Shalom M. Paul, Isaiah 40-66 (Eerdmans Critical Commentary)

Jona
– Friedemann W. Golka, Jona (Calwer Bibelkommentare)

Mattheüs
– W.D. Davies / D.C. Allison (ICC)
– John Nolland (NIGTC)
– R.T. France (NICNT)
– Ben Witherington (Smyth & Helwys)

Markus
– R. Alan Culpepper (Smyth & Helwys)
– Francis J. Moloney, The Gospel of Mark. A Commentary (Grand Rapids: Baker Academic, 2002)
– R.T. France (NICNT)

Lukas
– James R. Edwards (Pillar NTC)
– David E. Garland (ZECNT)
– Michael Wolter (HNT)

Johannes
– J. Ramsey Michaels (NICNT)
– Marianne Meye Thompson (NTL)
– Udo Schnelle (ThHK)
– Hartwig Thyen (HNT)
– Ben Witherington, John’s Wisdom

Handelingen
– C.K. Barrett (ICC)
– David G. Peterson (Pillar NTC)
– Eckhard J. Schnabel (ZECNT)
– Matthew L. Skinner, Intrusive God, Disruptive Gospel. Encountering the Divine in the Book of Acts (2015)

Paulus
– James D.G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle
– Friedrich W. Horn (H.g), Pauls Handbuch
– Eduard Lohse, Paulus. Eine Biographie
– Michael Wolter, Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie
– Oda Wischmeyer (Hg.), Paulus. Leben – Umwelt – Werk – Briefe

Romeinen
– Eduard Lohse (Meyers KEK)
– Richard N. Longenecker (NIGTC)
– Eckhard J. Schnabel (HTA)
– dr. Herman Ridderbos (COT)

1 Korinte
– Andreas Lindemann (HNT)
– Anthony C. Thiselton (NIGTC)

2 Korinte
– Murray J. Harris (NIGTC)
– Frank J. Matera (NTL)

Efeze
– Stephen F. Fowl (NTL)
– Michael Gese (Botschaft des Neuen Testaments)
– Harold W. Hoehner, Ephesians. An Exegetical Commentary
– Eugene H. Peterson, Practice Resurrection. A Conversation on Growing Up in Christ
– Frank Thielman (BECNT)

Filippenzen
– Moises da Silva (BECNT)

Hebreeën
– Knut Backhaus (RNT)
– Luke Timothy Johnson (NTL)
– Craig R. Koester (AB)
– dr. H.C. van der Meulen, Met het oog op Jezus. De prediking van de brief aan de Hebreeën

1 Petrus
– John H. Elliot (AB)
– Reinhard Feldmeier (ThHK)

1,2,3 Johannes
– Karen H. Jobes (ZECNT)
– Judith M. Lieu

Openbaring
– G.K. Beale (NIGTC)
– Klaus Berger (Herder)
– Craig R. Koester (AB)
– Ben Witherington (The New Cambridge Bible Commentary)

Theologie Oude Testament
– Walter Brueggemann
– John Goldingay
– Jörg Jeremias

– Bernd Janowski, Anthropologie des Alten Testaments
Ein Gott der straft und tötet?
– Jürgen Ebach, Das Alte Testament als Klangraum des evangelischen Gottesdienstes

Theologie Nieuwe Testament
– Ferdinand Hahn
– Ulrich Wilckens

Serie van Kurt Erlemann over nieuwtestamentische thema’s: 

  1. Wer ist Gott? Antworten des Neuen Testaments (2008)
  2. Unfassbar. Der Heilige Geist im Neuen Testament (2010)
  3. Jesus der Christus. Provokationen des Glaubens (2011)
  4. Trinität. Eine faszinierende Geschichte (2012)
  5. Vision oder Illusion. Zukunftshoffnungen im Neuen Testament (2014)
  6. Kaum zu glauben. Wunder im Neuen Testament (2016)
  7. Fester zum Himmel. Gleichnisse im Neuen Testament (2017)
     

Uitleg van Richteren / Rechters 1:1-15

Uitleg van Richteren / Rechters 1:1-15

Het Bijbelboek Richteren (NBV: Rechters) bevat veel verhalen. Wat de betekenis van die verhalen is, is niet zo maar duidelijk. Daarom wil ik van het eerste gedeelte van dit Bijbelboek een mogelijke uitleg delen.

Vertellen
Het begint met vertellen. Vertellen kan om verschillende redenen. Iemand kan graag vertellen om herinneringen uit het verleden te delen. Of om een bepaalde sfeer te scheppen. Er kan een verhaal verteld worden om subtiel een boodschap aan je door te geven. In de trant van: wie de schoen past, trekke hem aan. De verhalen die in Richteren worden verteld, geven een boodschap op een vertellende wijze door. Vaak gebeurt dat zo subtiel, dat het voor de hedendaagse lezer niet eenvoudig is om die boodschap op te pikken.

Nieuw tijdperk
De openingszin van een boek zet vaak de toon. Zo ook in Richteren: Het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de HEERE vroegen: Wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaänieten om tegen hen te strijden? Hier is sprake van een nieuw tijdperk: Jozua is gestorven.

Jozua
Wat was het tijdperk van Jozua? Jozua had de uittocht uit Egypte meegemaakt, de reis door de woestijn, de intocht in Kanaän en de vestiging in dit land. Jozua is degene die herinnert aan Gods handelen in die tijd: door Zijn sterke arm en krachtige hand werd Israël uitgeleid. Jozua was mee de berg op, toen Mozes de wet uit Gods hand ontving. Jozua was getuige van alle keren dat het volk mopperde op de leiding van God en zag ook hoe de Heere steeds weer opnieuw Zijn volk hielp. Soms na straf en oordeel. Jozua was mee naar het Beloofde Land als verspieder en was samen met Kaleb (die verderop aan de beurt komt) de enige die geloofde dat God hen dit land kon geven.

Verleden tijd
Met de dood van Jozua zijn al die gebeurtenissen verleden tijd. Niemand die zich de daden van God en de omwegen van het volk herinnert uit eigen ervaring. Degenen die nu de leiding hebben kennen dit alleen maar van horen zeggen. Hoe zal dat de leiders vergaan? En het volk? Zullen ze in het spoor van Gods wetten gaan? Of zullen ze ervan afwijken? In dit eerste hoofdstuk worden al de eerste signalen gegeven: Zonder de leiding van Jozua gaat het niet goed. Steeds zal het volk moeite hebben om op Gods weg te blijven wandelen.

Broederschap
In de eerste zin van Richteren wordt het volk nog als één geheel gepresenteerd: de kinderen van Israël. Die eenheid staat steeds onder druk of wordt verscheurd door conflicten en tegenstellingen. Geregeld zijn er burgeroorlogen. Broederschap is een van de thema’s van het Richterenboek. In het volgende verzen staat dat Juda Simeon meeneemt en later Simeon belooft te helpen het gebied dat hij toegewezen heeft gekregen te veroveren.

Volk van God
Met de aanduiding kinderen van Israël speelt er nog iets mee: Israël is geen gewoon volk. Israël is anders dan de Kanaänieten en de Ferezieten (Perizzieten). Israël is het volk van God en heeft de roeping om op een andere manier te leven in het Beloofde Land. Als Abram de opdracht krijgt om weg te trekken uit zijn land en familiekring, krijgt hij de belofte én opdracht mee om voor de andere volken tot zegen te zijn. In het Bijbelboek Richteren blijkt dat het volk niet in staat is om naar Gods wetten te leven en steeds weer de levensstijl van de volkeren in Kanaän overneemt.

 

Raadplegen

Het begin is goed: Israël gaat niet op eigen initiatief, maar raadpleegt de Heere. Er wordt niet verteld hoe het antwoord komt. Juda zegt later tegen Simeon dat dit de uitkomst is van het lot, dat geworpen is. In eerste instantie lijkt het erop dat Israël in vertrouwen op de Heere wil leven. Alleen werpt het Bijbelboek Richteren gelijk de vraag op: zit het wel goed met het vertrouwen. Want Juda neemt Simeon mee. Is dat een daad uit broederschap, omdat Juda de kleinere stam Simeon, die ook nog eens het grondgebied kreeg dat midden in Juda’s gebied ligt, bij wil staan? Of is het een signaal dat Juda niet alleen wil gaan, ook al mag het verwachten dat de Heere aan deze stam het land geeft dat aan hen is toegewezen? Juda zal optrekken. Zie, Ik heb het land in zijn hand gegeven (vers 2).

Geweld
Een van de thema’s die het voor christenen lastig maakt om de boodschap van Richteren op te pikken is het geweld. In dit hoofdstuk is het ook nog eens geweld in opdracht van de Heere. Hoe moet je daar als christenen tegenaan kijken? Hadden de Puriteinen gelijk, die met Richteren in de hand de indianen uitmoorden, omdat ze zich het nieuwe Israël waanden en de kolonie in Amerika als het door God aan hen Beloofde Land? Nee, Richteren wil juist het tegenovergestelde zeggen: voorzichtig met geweld. Wie geweld gebruikt, gaat snel grenzen over. Dat gebeurt ook in de strijd van Juda tegen Adonibezek. Moet er wel geweld gebruikt worden om het land te veroveren? Was het niet genoeg om te weten dat God het land  zal geven? Zal geven op Zijn manier? Als David op Goliath afloopt, zegt hij: En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost. (1 Samuël 17:47a) God is bij machte om zonder geweld te winnen. Ook in het verhaal van Gideon wint verdrijft het volk de vijand zonder al te veel geweld te gebruiken.

Kanaänieten
Het is goed om te beseffen wie de Kanaänieten zijn. Als het volk de opdracht krijgt om de Kanaänieten te verdrijven uit het land gaat het niet om een idee dat de inwoners in dat land minderwaardig zijn. Het is vergelijkbaar met het Babylon waaruit Abram wegtrekt. Of met de farao uit Egypte die de Hebreeën op een gewelddadige manier knecht. De Kanaänieten staan voor een gewelddadig systeem, een harde, wrede, egoïstische levensstijl zonder respect voor de tegenstander. God haat de Kanaänieten niet omdat ze andere mensen zijn dan de Israëlieten. Want de Kenieten (vers 11-16) worden opgenomen in het volk Israël. Bovendien is God ook de Schepper van die mensen. Nee, Adonibezek laat zien welke stijl er in Kanaän gebruikelijk is.

Ban
Er is nog een andere reden, waarom Israël alle inwoners moet doden. Het land is aan de Heere gewijd. Alles wat er voor de intocht in Kanaän aanwezig is, is voor de Heere. Door mensen te sparen, kan Israël de Kanaänieten gebruiken voor eigen gewin. Bovendien loopt het volk Israël het risico om de levensstijl van Kanaän over te nemen.  (Ik besef dat het niet alle vragen over het geweld beantwoordt, omdat wij tegenwoordig geneigd zijn om naar de individuele mensen te kijken, omdat veel geweld in de afgelopen gewelddadige eeuw werd veroorzaakt door het kijken naar bevolkingsgroepen in plaats van de individuele mens te zien.)

Adonibezek
Adonibezek, heer van Bezek, laat zien wat er in Kanaän gebruikelijk was: overwonnen koningen werden verminkt. Duimen en tenen werden afgehakt. Door deze verminking waren de overwonnen koningen niet meer in staat om naar de wapens te grijpen of te marcheren als soldaten. Zonder duim konden ze geen zwaard of speer hanteren. Zonder de grote teen konden ze geen rechte lijn meer lopen. De koningen krijgen niet meer te eten dan de kruimels die van de tafel vallen: ze worden als honden behandeld. Als uitschot. Deze koning wordt bij Bezek verslagen, de plaats waar later Saul zijn soldaten voor het eerst verzameld om op te trekken. Vanaf Bezek gaan ze de Ammonieten verslaan.

Straf van God?
Als Adonibezek zelf gevangen genomen wordt en verminkt wordt op de manier waarop hij anderen verminkte, ervaart hij dat als straf van God. (Of van de goden, zo kun je het ook vertalen.) Zijn gedachte lijkt te passen bij het oog om oog, tand om tand: wat je de ander aandoet, mag jou worden aangedaan worden. Het lijkt te passen bij hoe het Oude Testament denkt over de gevolgen van een slechte daad: wanneer je een slechte daad verricht, komen de gevolgen als een boemerang naar je toe. Je draagt zelf de consequenties van een slechte daad.
Al het gegeven dat Adonibezek dat pas beseft nadat het hem zelf is overkomen, doet de vraag rijzen of hij gelijk heeft met zijn conclusie. (Zijn geweten sprak blijkbaar niet eerder, niet eerder leek hij te beseffen dat ook hij aan God verantwoording schuldig is voor zijn daden, alsof hij als koning boven Gods wetten stond.) Adonibezek, die als enige gespaard blijft, terwijl er 10.000 soldaten (dit aantal kan ook voor het totaal zijn: alle soldaten) zijn gesneuveld, lijkt op Agag die door Saul wordt gespaard. Daarmee overtreden de Judeeërs de gedachte van de ban: iedereen moet worden gedood.

Trofee
Bovendien wordt Adonibezek op deze manier een trofee. De overwonnen koning wordt geshowd. Bij het showen van een overwonnen koning kan al snel de gedachte opkomen: dat hebben wij zelf toch maar mooi voor elkaar gekregen. De overwonnen koning tonen kan snel leiden tot een op de borst kloppen. Een op de borst kloppen is niet ver verwijderd van een vergeten dat God de overwinning heeft geschonken.

Kanaänitische stijl
Nog problematischer is dat de Judeeërs een grote fout begaan met de behandeling van Adonibezek. Ze doen wat Adonibezek altijd zelf deed. Boontje komt om zijn loontje, zouden we kunnen zeggen. Richteren oordeelt anders: de Judeeërs nemen de levensstijl van de Kanaänieten over: de krijgsgevangen op een wrede, onmenselijke manier behandelen, hen verminken, hen minder dan een mens maken. Nog maar net in het land of ze handelen niet meer als volk van God, maar kopiëren het gedrag van de volken die ze aantreffen in het land. Niet de torah van de Heere, maar wat ze aantreffen in het land geeft het voorbeeld. Richteren laat zien: steeds weer begaat het volk Israël de fout om als de Kanaänieten te worden. God is een God van recht en leven. In de omgang met Adonibezek vervallen de Judeeërs in een ver-baä-isering en ver-kanaän-isering van hun levensstijl. Niet de Kanaänieten zijn het probleem, maar de gevoeligheid van Israël voor deze wrede, inhumane stijl van met elkaar omgaan. Richteren houdt ook christenen een spiegel voor: niet elk middel heiligt een doel. In hoeverre kunnen wij niet een Kanaänitische omgangsvorm hebben met degenen die anders denken binnen of buiten de kerk?

 

Achsa
Tot slot: Achsa. Wat is de reden dat dit verhaal is opgenomen in Richteren? Met andere woorden: wat is de boodschap? Othniël is de zoon van Kenaz. Kenaz is mogelijk de stamvader van de Kenieten, een stam die het volk onderweg tegenkomt en zich aansluit bij Israël omdat zij geloven in de God van Israël en Zijn weg willen gaan. Integratie in Gods volk voor mensen van buitenaf is blijkbaar mogelijk. Het bijzondere van Achsa is dat zij vraagt om een zegen. Een zegen is een geschenk van God. Ze vraagt niet om water of bronnen. Ze geeft aan dat ze afhankelijk wil zijn van Gods zegen. Aan Gods zegen is alles gelegen. Daarmee is zij een voorbeeld van een niet-Israëlitische die de weg van God wel gaat. Ze houdt Israël een spiegel voor: de weg van God is wel degelijk te bewandelen. In een donkere tijd mag zij het licht van God verspreiden.

 

Lukas-Handelingen: de weg van het heil


Lukas-Handelingen: de weg van het heil

In de exegetische literatuur over Lukas is de gedachte populair dat Lukas uitging van een heilsgeschiedenis. Daarbij zou Christus het centrum van de tijd en de wereldgeschiedenis zijn. Deze gedachte is onder andere afkomstig van Oscar Cullmann. Hans Klein (Lukasstudien) vindt dat deze theorie meer zegt over de tijd waarin Cullmann schreef (Tweede Wereldoorlog) dan over de theologie van Lukas.

Lukas gebruikte niet het woord geschiedenis niet. Volgens Klein is het daarom beter om niet te spreken over heilsgeschiedenis, maar over de weg van het heil.  Wel gaat het over heil: gered worden of het (eeuwige) leven verkrijgen – woorden die dezelfde strekking hebben als gerechtigheid bij Paulus of het eeuwige leven bij Johannes. Het wandelen van de weg is een thema, dat wortels heeft in het Oude Testament.

de weg van Jezus als uitgangspunt
Lukas gaat in zijn ogen uit van de weg van Jezus Christus, een weg die ging van vernedering naar verhoging. De Christus moest lijden. De volgeling van Jezus deelt in die weg van vernedering naar verhoging. De weg die de volgelingen van Jezus gaan, is geen gemakkelijke weg, maar wel de weg die naar het heil leidt.
Het is een leven van dagelijks het kruis opnemen. Lukas vertelt in zijn beide boeken hoe die weg eruit ziet en wat die weg kost en waar die weg naar toe leidt: het eeuwige leven. God kan ingrijpen in de weg die mensen gaan en hen op de weg van Christus brengen (zoals Paulus, of de kamerheer uit Ethiopië).

mensen van de weg
Om te benadrukken dat het om de weg van het heil gaat, vertelt Lukas veel reisverhalen. In zijn evangelie vormt de reis naar Jeruzalem een rode draad (vanaf 9:51). Waarbij in het begin van die reis veel vermeld wordt over het navolgen. Ook in het boek Handelingen wordt veel gereisd. Daar worden de volgelingen van Jezus niet alleen christenen genoemd, maar ook mensen van de weg.