Belijdeniscatechisatie voor ouderen – deel 2: Psalm 23

Belijdeniscatechisatie voor ouderen – deel 2: Psalm 23

NB: Aan het einde van de vorige les heb ik de deelnemers de tip gegeven:
* Schaf een kistje aan om daarin bijzondere voorwerpen te verzamelen
– gedichten die uitgeknipt zijn
– Bijbelverzen die op een briefje geschreven zijn
– Kleine symbolische voorwerpen

* Schaf een schriftje aan, waarin aantekeningen worden gemaakt:
– Bijbelverzen die aanspreken
– Zinnen uit het dagboekje, waar vaker over nagedacht wordt
– Gedachten die opkomen.

Tekst
(Hardop voorlezen waarbij de andere deelnemers luisteren; daarna volgt een stilte)

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Opdracht: Schrijf voor uzelf op welke zin bij u is blijven haken

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luister met elkaar naar een of meerdere bewerkingen van Psalm 23
* De Heer is mijn herder (mel. J.G. Bastiaans)
* Psalm 23 (Oude of nieuwe berijming)
* De Heer is geen herder en geen ding
* De Heere is mijn herder mij ontbreekt niets

(Een variant is: bewerkingen van Psalm 23 uit de klassieke muziek)

Vraag: welke bewerking vindt u zelf het mooist? En in welke uitvoering: mannenkoor, gemengd koor, a capella, samenzang)?

De HEERE is mijn Herder

Opdracht: Bekijk de volgende afbeeldingen. Vertel elkaar daarna van elke afbeelding wat u ziet:
– Wat valt op?
– Waar is het oog van de herder op gericht?
– Wat is de relatie tussen de herder en zijn schapen?

1. Jesus-Good-Shepherd-18
2. good-shepherd-2
3. guter-hirt

Vraag: Welke spreekt u het meest aan?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welk beeld hebt u zelf van een herder?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe hebt u ervaren dat de Heere voor uw herder is?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

David weet wie zijn Herder is: de HEERE. David spreekt hier zijn Herder aan met de naam die God heeft. Zijn leven wordt niet geleid door een anonieme macht of door een bepaald lot, maar door de Heere.
Wie is de HEERE? Hij is de God van Israël, die hemel en aarde heeft gemaakt. Een andere God is er niet. In Exodus 3:14 maakt God Zijn naam bekend: Ik ben die Ik ben. God geeft daarmee aan, dat Hij altijd dezelfde zal zijn. Trouw en betrouwbaar. De naam van God geeft ook aan, dat de Heere er altijd zal zijn. Hij zal erbij zijn en staat altijd klaar. Deze naam herinnert aan het verbond dat God gesloten heeft met Israël. (Door Christus en door de doop mogen wij ook tot dat verbond behoren). De naam van God is een beschermende muur, een veilige schuilplaats.

Mij ontbreekt niets
Mij ontbreekt niets – zegt David. Hij kijkt terug op zijn leven. Of hij gaat na, hoe het nu met hem is. Dan komt hij tot deze belijdenis: door de zorg van de Heere heeft hij geen enkel gebrek.

Vraag: Hoe is dat bij u? Komt u door de zorg van de Heere ook niets tekort?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grazige weiden & stille wateren
Bij een herder denkt u misschien aan iemand die over de Nederlandse heidevelden trekt. Met zijn kudde op weg naar de schaapskooi. Bij grazige weiden denkt u wellicht aan de Nederlandse weiden met het groene gras. Keurig omheind, vredig, beschut door bomen. Stille wateren zijn er bij ons ook: sloten, meertjes, poelen in het bos.

palestijnse kudde
Het landschap zag er voor David anders uit. Grazige weiden zijn er alleen na regenval. Putten moesten gegraven worden. Een goede herder kende het landschap en was in staat om zijn schapen aan eten en drinken te helpen.
Het leven van een herder was bovendien niet eenvoudig. David vertelt aan koning Saul, hoe hij met leeuwen en beren heeft gevochten om zijn schapen te beschermen.

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid – omwille van Zijn naam

Het spoor waarover gesproken wordt geeft aan dat de weg al gebaand is. Vergelijkbaar met:
a) de voor die een ploeg in de akker trekt.
b) een wandelpad dat al is uitgesleten.

wandelpad-duinen

Het spoor voor ons leven ligt al klaar. In deze psalm het beeld van de richtlijnen van de Heere, zijn wetten, opdrachten. Het is de bedoeling dat wij onder de leiding van de Heere die weg gaan.
In het Nieuwe Testament wordt krijgt dit spoor de betekenis van de navolging van Christus en geleid worden door de Heilige Geest (levensheiliging).

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood

wandern_02

Opdracht: teken hieronder de hoogte- en dieptepunten van uw leven:

Hoogtepunt

0 ——————————————————————————– nu

Dieptepunt

Vraag: Wat was voor u de troost op de hoogte- en dieptepunten?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hebt u ook gemerkt dat de Heere u uit de diepe dalen heeft geleid?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

road-to-emmaus
Emmaüsgangers

voor de ogen van mijn tegenstanders

We praten niet gemakkelijk over de mensen die ons het leven zuur maken. Er kunnen mensen zijn met wie u overhoop ligt. Buren met wie u niet goed overweg kunt. Iemand die voor uw gevoel jaloers op u is. Een ex die maar blijft stalken, waardoor u zich niet meer veilig voorstelt. David kent die ervaring ook, maar ook dat de Heere hem uitnodigt om aan de tafel van de Heere te zitten. Terwijl anderen hem afkeuren, geeft de Heere hem een ereplaats aan de tafel van de Heere.

Opdracht: Bespreek met elkaar wat de betekenis is van Psalm 23
– op een geboortekaartje
– op een trouwkaart
– bij de opening van een schooljaar
– in tijden van ziekte
– bij een huwelijksjubileum
– op een rouwkaart