Preek zondag 17 januari 2016

Preek zondag 17 januari 2016
Lukas 11:14-26

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

De Heere heeft ons geschapen met een mond, met een tong, een stem.
Een stem om de Heere te loven, tot Hem te bidden
en tegen Hem te zeggen wat er in ons omgaat,
om antwoord te geven op Zijn boodschap.
Wat zouden we zijn als we geen stem zouden hebben?
Wat zouden we zijn zonder tong en mond?

De Heere heeft ons geschapen met een mond, een tong, een stem,
zodat we ook met elkaar kunnen praten
en daardoor kunnen we contact maken en jezelf kunt voorstellen.
Waarmee je de weg zou kunnen vragen:
‘Hallo, ik ben nieuw hier, zou je mij kunnen vertellen hoe ik in dat lokaal kom?’
Omdat we een stem hebben, kunnen we de ander helpen

door te vertellen hoe hij dan moet lopen.
Doordat we kunnen praten, kunnen we een vraag stellen:
‘Zou jij mij even kunnen helpen?’ ‘Kun je de boter even aangeven?’
‘Ben jij ook nieuw hier?’ ‘Kan ik je wat te drinken aanbieden?’
Doordat we kunnen praten kunnen we vertellen, wat er in ons omgaat:
‘Heb je even tijd. Ik moet je wat vertellen.
Dat van gisteren. Dat bedoelde ik niet zo.’
‘Weet je, ik denk nog steeds aan die ene opmerking van jou.’
‘Ja, er is iets aan de hand, maar hoe moet ik dat nou uitleggen?’

Wat zouden we zijn als we geen stem zouden hebben?
Wat zouden we zijn zonder tong en mond?

Aan onze mond, tong, stem kunnen we zien,
dat God ons heeft gemaakt om contact te leggen,
mensen die een relatie aangaan, met God, met onze naaste,
om God te dienen en de naaste als onszelf.

Het lijkt zo gewoon,
maar dat is het niet
en dat besef je pas als je niet meer kunt praten.
Want wat mis je als je niet meer kunt praten?
Je kunt niet meer een gevatte opmerking tussendoor maken,
waardoor anderen zouden kunnen merken hoe leuk je bent.
Je kunt geen vragen meer stellen.
Je kunt niet vertellen waar je aan denkt of hoeveel je aan iemand denkt.
Je wordt afhankelijk van de ander,
of die aanvoelt wat je wilt of wat er in je omgaat.
Je kunt niet meer je mening geven als die afwijkt van de anderen.
Je bent niet meer in staat om God te loven, om voor Hem te zingen.
Bij de man die door Jezus werd genezen ging het om een demon,
een kwade geest, die ervoor zorgde dat de tong blokkeerde,
die ervoor zorgde dat de man niet kon spreken, zich niet kon uiten.

In de kwade geest, die de man het zwijgen oplegt, zijn tong blokkeert,
zien de wat het doel van de duivel is:
om communicatie te verstoren, de communicatie die voor mensen wezenlijk is
en die door de Heere aan de mensen als mogelijkheid is gegeven.
De naam van de duivel is verstoorder.
Hij heeft er plezier in om wat je hebt opgebouwd, omver te gooien en kapot te maken.
De contacten die je met anderen hebt,
het beeld van jezelf,
het leven met de Heere.
Dat is bij de man die daar bij Jezus is ook aan de hand.
De man is gevangen in een macht, door een kwade geest.
Zodat deze man God niet kan loven en dienen
en weinig met zijn naasten kan.
Als er in de verhalen rondom de Heere Jezus sprake is
van het optreden van de duivel, van demonen die over iemand de macht nemen,
kunnen we daar aan zien op welke manier zij het werk van God willen verstoren,
het werk van God willen raken in een belangrijke kern.
Onze mond is dus van groot belang om God en de naaste te dienen.
De duivel heeft dat wellicht nog wel meer door dan wij,
dat we onze mond vooral op die manier moeten gebruiken.

Waar Jezus komt, daar zal de nacht verdwijnen, zingen we wel eens
en dat gebeurt bij de man, die door die kwade geest niet kan spreken.
Het wordt sober verteld.
Er wordt niet verteld hoe dat gebeurt en op welke manier, welke technieken.
Alleen dat Jezus die kwade geest uitdrijft.
De macht moet verdreven worden en Jezus heeft die macht om dat te doen.
De macht die de tong gevangen hield, kan niet tegen Jezus op.
Ik kwam tegen dat het uitdrijven van deze kwade geest,
zodat de tong weer in staat is om God te loven en God in gebed aan te roepen,
een herinnering is aan de doop.
Wat er met deze man gebeurde door de kracht van Christus
is met u en met jou in de doop gebeurd.
De kwade geest moest in Jezus de meerdere erkennen en moest de man verlaten.
In plaats van die kwade geest werd Christus de Heer van deze man.
In de doop vindt dezelfde wisseling plaats:
de macht van de duivel over u is gebroken
en je bent onder de heerschappij van Christus geplaatst.
Het is een betekenis van de doop die wellicht niet zoveel aandacht krijgt,
maar de doop heeft ook de betekenis dat alle kwade machten die er zijn
en die je kunnen knechten, gevangen kunnen houden,
kunnen belemmeren om God te dienen,
gebroken zijn door de kracht van Jezus
en dat je in staat gesteld wordt om je tong, je mond weer te gebruiken
om God en de naaste te gebruiken.
In de doop is je tong, je mond, je stem weer losgemaakt, bevrijd.

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.
– Het staat er kort voor.
Jezus maakt het mogelijk dat je kunt bidden, dat je kunt zoeken en kunt kloppen.
Dat laat zien wat de Heere Jezus kwam doen:
de macht van de boze te verbreken, om ons, om u, jou en mij vrij te maken,
niet meer in de macht van de duivel, maar vrij om God te kunnen dienen.

Je zou denken dat de mensen om Jezus heen enthousiast zijn en opgewonden
en anders op z’n minst dankbaar dat iemand vrij werd van de boeien van de duivel.
Een bemoediging en versterking voor het geloof,
want in zo’n gebeurtenis kun je toch zien dat God aan het werk is.
Dat Hij zich in het optreden van Jezus laat zien,
dat er iets zichtbaar wordt van God zelf, van Zijn koninkrijk.

Dat het feest dat er in de hemel is vanwege die man
die vrij komt uit de boeien van de duivel
ook op aarde wordt gevierd.
Maar nee.

Het wordt afgedaan als een truc van de boze zelf.
Beëlzebul, de vorst, de aanvoerder van al die kwade geesten.
Die maakt zich door Jezus bekend.
Jezus is niet de Zoon van God, maar een gezant van de kwade genius.
Je vraagt je af wie er erger aan toe is:
de man toen hij nog in de macht van de duivel was
en wiens mond en tong gebonden was
of deze mensen die niet willen zien dat in Jezus God zelf aan het werk is.
Misschien hebben ze die man die niet kon praten wel beschouwd als een stumper.
Het Griekse woord voor ‘stomme’ heeft ook de betekenis  van ‘stumper’, ‘simpele ziel’.
Over vooroordelen gesproken, die je ook nu nog hoort van mensen
die een lichamelijke handicap hebben: die in een rolstoel zitten,
die doof zijn of blind,
dat ze geestelijk niet voor vol worden aangekeken,
maar behandeld worden als iemand die nauwelijks verstand heeft.
Misschien hebben ze wel op hem neergekeken.
Ik ben blij dat ik niet zo ben.
Je zou dat maar hebben. Je zou maar zo zijn.
Maar waren zij er uiteindelijk niet slechter aan toe,
omdat zij Gods werk in Jezus niet wilden erkennen?

Sommigen vragen zelfs, nadat Jezus die kwade geest had weggejaagd
en de tong van de man had losgemaakt, nog om een teken, een teken van Godswege.
Laat maar zien dat je van God komt, dat je door God gestuurd bent.
Hoe zou Jezus moeten laten zien dat Hij door God gestuurd is,
Gods eigen Zoon, op aarde gekomen om Gods wil uit te voeren.
Hoe zou Jezus moeten laten zien, als ze Zijn macht niet willen zien.
Er is geen ander teken te geven, dan de man die eerst niet kon spreken
maar nu Gods lof kan bezingen, kan spreken, kan getuigen.
En het echte teken dat komt nog: als op Golgotha een kruis staat,
als Jezus sterft en begraven wordt, als Hij opstaat uit de dood
– dan zullen ze kunnen zien, dat Hij door God gestuurd is.
Dat is het teken.
Aan het kruis en aan het lege graf – daaraan is te herkennen
wat Gods wil is en waarom Jezus moest komen
en dat God door Hem werkte.
Maar hier in wat Jezus nu reeds doet, nog voor Zijn kruis en opstanding,
wordt al iets zichtbaar van de macht van Jezus.

Christus heeft een extra reden om aan te geven,
dat Hij niet van de duivel afkomstig is.
Want hoezeer het werk van de duivel is om alles te verwoesten en overhoop te halen,
hij zal niet zijn eigen werk onderuit halen.
Sterker nog, als de duivel zou weten dat hij aangevallen zal worden,
voert hij de verdediging op.
De gelijkenis van de sterke man die zijn woning, zijn domein bewaakt, gaat over de duivel.
Hij wil niemand kwijt.
Hij wil de controle over iemand blijven houden.
Hij laat iemand niet gaan.
Hij vertrouwt op zijn eigen wapenrusting

… alleen als er Iemand is die sterker is, die zijn wapenrusting afneemt,
hem uitschakelt en overmeestert.
En dat is wat jullie net hebben gezien,
dat de duivel niet zichzelf uitdrijft als een listige truc
om jullie voor de gek te houden en te verleiden.
Maar jullie zien dat er iemand gekomen is, die sterker is dan de duivel en zijn macht.
De sterkere.
Ons staat de sterke Held ter zij,

die God ons heeft verkoren.

Vraagt gij zijn naam? Zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,

verwinnaar op de troon:

de zeeg’ is ons beschoren!

Dat is de troost, de houvast die er in Christus is,
dat hoe sterk de satan ook is en hoezeer hij alles kapot maakt
en hoezeer hij mensen in zijn macht kan hebben,
dat er Iemand is die sterker is: Jezus, Hij is Heer.
Hij heeft de overwinning behaald op die sterke macht
die ons in de greep kan houden.
Wat Jezus doet voor de man die eerst gevangen gehouden werd, bied hoop.
Christus is de sterkere, de overwinning is aan Hem.

Daarom is het een opdracht om dicht bij Jezus te leven.
In Zijn bescherming.
Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger,
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken en onder Zijn vleugels zult u bescherming vinden.
Hoezeer de duivel je ook probeert aan te vallen,
bij Jezus ben je veilig en beschermd
en die bescherming is ook nodig.
Want de duivel blijft op zoek naar je zwakke plek.
Zolang je bij de Heere Jezus blijft, in Hem je steun vindt, mag je je beschermd weten.
Hoe zwaar je ook aangevallen wordt.
Maar zodra we die bescherming weer verlaten
kunnen we een prooi worden.
Want zonder Jezus zijn wij wel de zwakkere.

Daarom is er bij de doop dat gebed:

 

Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon,
dat U dit kind door Uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren,
opdat hij christelijk en godvruchtig zal leven en zal groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus.
Geef dat hij zo Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid
die U hem en ons allen bewezen hebt, zal belijden
en in oprechte gehoorzaamheid
onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus leven
en dapper tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen.
Dan zal hij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest,
de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen.

Dat is voor u, voor jou gebeden toen je werd gedoopt
en niet zomaar, maar om je in de bescherming bij Christus te brengen.
Dat hebben wij, dat heeft de gemeente voor u, jou gedaan.
Wat doe je zelf in de strijd?
Geef de duivel niet opnieuw de macht over je leven,
want je raakt je vrijheid kwijt
en ook je levensdoel om God groot te maken en je naaste te dienen.
Leef daarom elke dag dicht bij de Heer.
Amen