Bevindelijke taal vraagt bewerking voor deze tijd

In het katern Boeken van 24 oktober bespreekt drs. A. Ros een boek met levensbeschrijvingen van oudvaders. In deze uitgave wordt ook het leven beschreven van een van de eerste predikanten van Watergang: Jan Jacob Brahé.
Ros vraagt zich af wat er overgebleven is van zijn verkondiging. Hij ziet het oordeel van Van der Groe en Fruytier bewaarheid: de waarheid en de godsvrucht zijn vergeten. Hij noemt Watergang als een voorbeeld hiervan. Zonder verder op de recensie in te willen gaan, vestig ik er de aandacht op dat dit voor de hervormde gemeente Watergang een pijnlijke opmerking is. De hervormde gemeente Watergang -die samen met de gemeente Ilpendam een voltijds predikantsplaats heeft- is een kleine, maar bloeiende gemeente. Volgens het beleidsplan baseert de gemeente al haar activiteiten op de gereformeerde belijdenisgeschriften. Beide gemeenten geloven dat de waarheid van het Evangelie van onze Heere Jezus Christus daarin op een goede manier verwoord is. Onlangs zijn die belijdenisgeschriften (inclusief de Dordtse Leerregels) besproken in het kerkblad. Daarop zijn positieve reacties gekomen. De gemeenteleden zullen de oudvaders wellicht niet kennen en ook hun taal niet begrijpen. Dat komt mede doordat beide gemeenten in de jaren zeventig veranderd zijn van vrijzinnig in de richting van de gereformeerde traditie. Maar ze hebben wel de behoefte om de verkondiging van het offer van de Heere Jezus voor onze zonden te horen. De bevindelijke taal kent men niet, maar wanneer de inhoud op een hedendaagse manier wordt weergegeven, valt de boodschap in goede aarde. In een tijd waarin spiritualiteit veel aandacht krijgt, is het goed om de schatten van de gereformeerde traditie onder het stof vandaan te halen. Dat kan een missionaire bijdrage zijn van de bevindelijke traditie. Daarvoor is echter grondige bewerking nodig. Velen begrijpen de bevindelijke taal immers niet meer. Laat iedereen die waarde hecht aan de traditie van de Nadere Reformatie deze missionaire kans aangrijpen.

ds. M.J. Schuurman
Predikant van de Hervormde Gemeenten Ilpendam – Watergang (N.-H.)

Opinie-artikel in het Reformatorisch Dagblad van 1-11-2007 (in reactie op een boekbespreking)

http://www.refdag.nl/artikel/1320992/Bevindelijke+taal+vraagt+bewerking+voor+deze+tijd.html