Preek zondagavond 28 augustus 2016

Preek zondagavond 28 augustus 2016
Mattheüs 10:16-22 en Lukas 14:25-35

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Succes wordt soms aan aantallen gemeten.
Het valt mij op dat als er wordt nagepraat
over een bijzondere kerkdienst of een avond voor de kerk
altijd wel een vraag naar hoeveel mensen er waren.
Dat is dat toch wel mede bepalend of zo’n bijeenkomst een succes was.
Wanneer er minder mensen komen dan verwacht,
is zo’n dienst of avond minder goed verlopen.
Elk jaar zijn er ook altijd weer gemeenteleden die vragen
hoeveel belijdeniscatechisanten er zijn.
Ik begrijp het ook wel, want je wilt als gemeentelid
dat het goed draait in de gemeente
en goed draaien in de gemeente houdt in dat er veel zijn
die met de Heere bezig zijn, die Hem zoeken.
Achter de vraag naar de aantallen zit vaak het verlangen
dat er nog meer mensen in onze eigen gemeente naar Hem op zoek gaan.
Toch is het goed om de aantallen niet bepalend te laten zijn voor het succes.
Want een groot aantal zegt nog niet alles.

Als het om aantallen gaat, is Jezus heel succesvol.
Er komen steeds meer mensen op Hem af.
Daar zou je als kerk dankbaar voor zijn,
als je merkt dat er steeds meer mensen op Jezus en op Zijn boodschap afkomen.
Maar een grote mensenmenigte die op Jezus afkomt, is nog niet direct positief nieuws.
Al zou je denken van wel.
De evangelist Lukas heeft er oog voor, dat die grote mensenmenigte een belemmering is.
Als Jezus Jericho binnenkomt, wordt Hij opgewacht door een grote menigte.
Je zou denken: mooi, zo’n enthousiast onthaal voor Jezus.
Je zou willen wij in onze eigen tijd zoveel enthousiasme voor Christus zouden merken.
Maar het is diezelfde menigte die ervoor zorgt
dat Zacheüs niets van Jezus kan zien en in de boom moet klimmen.
De kinderen hebben dat verhaal onlangs nog gehoord tijdens de VakantieBijbelWeek.

Als er dan een grote menigte met Jezus meeloopt, is Hij op Zijn hoede.
In eerste instantie komt dat merkwaardig over,
want Lukas vertelt ons net daarvoor, dat Jezus zegt
dat het huis van God helemaal vol moet zijn.
Als er dan zoveel mensen op Jezus afkomen,
dan is dat toch direct een mooie vervulling van de wens van Jezus en van Zijn Vader.
Maar hoe lopen ze daar mee in de grote stoet om Jezus heen?
Wat is hun verwachting over de weg van Jezus?
Dit zijn mensen die iets moois verwachten – een parade.
Het is net als in de sport.
Als een sporter goed presteert, dan is een heel land opeens fan
en wordt hij enthousiast onthaalt bij thuiskomst.
Dat is zo voorbij als de prestatie tegenvalt.
Dan rest er de loservlucht. Je hoort niet bij de winnaars.
De mensen met Jezus meelopen maken al een winnaar van Hem.
Ze hebben niet door dat Zijn weg naar Jeruzalem geen triomftocht is,
maar een weg van lijden, van bespot worden.
Jeruzalem, waar de hele menigte Jezus bij Pilatus brengt
en wanneer Pilatus terugdeinst roept om het kruis voor Jezus.
Heden hosanna, morgen kruisig Hem.
De mensen die met Jezus meelopen zijn meelopers
en dat is geen eretitel: meeloper.
Ze doen mee, zolang ze het zelf zien zitten
en dat is wanneer ze onderdeel kunnen zijn van het succes
zonder dat het teveel kost
– feestvieren bij een inhuldiging waarbij een ander gepresteerd heeft.

Jezus spreekt deze meelopers aan.
Hij richt zich tot hen.
De belangrijkste missie die er ooit op aarde is geweest wordt onderbroken
om deze meelopers in de ogen te kijken,
te waarschuwen
– niet zo zeer de les te lezen, maar vanuit bewogenheid om hun ziel:
Je kunt wel naar me toe komen, maar dat is niet genoeg.
Want als je alleen maar naar me toe komt, dan kun je ook weer terug
en pak je je leven weer op, zoals het was.
Dan verandert er niets in je leven, het blijft bij het oude.
Je gaat alleen naar Jezus als je Hem nodig hebt,
als Hij voor jou een probleem op moet lossen,
een probleem dat jij niet meer kunt oplossen
en waarvoor je dan maar uiteindelijk naar Jezus gaat.
Je loopt met Jezus mee, omdat het zo goed voelt.
Nee, zegt Jezus, dat is maar het halve werk, er is meer nodig.
Wie bij mij wil horen, geef je alles.
Er is geen ontsnappingsroute waarbij je terug naar de wereld kunt gaan.
Je kunt niet achter Jezus aangaan,
waarbij je nog één been in de wereld hebt staan,
om als het tegenvalt toch nog terug te gaan.

Het is een scherpe zin, die Jezus hen voorhoudt:
Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
Het is een uitspraak die gemakkelijk verkeerd uitgelegd kan worden
door een leider van een bepaalde christelijke gemeente,
Die zegt: als je bij mijn gemeente hoort, mag je geen contact meer met je familie.
Bedoelt de Heere Jezus dat ermee: dat je geen contact meer mag hebben
en ook moet breken met je familie?
Hoe zit het dan met het gebod om vader en moeder te eren?
De Nederlandse vertaling zet ons op het verkeerde been,
want haat is in onze taal een intense emotie, waarbij je iemand echt niet mag.
Dat is niet wat Jezus bedoelt:
Hij zegt niet dat we een hekel moeten krijgen aan degenen die het dichtst bij ons staan.
Als je de tekst zo op je in laat werken, lijkt het alsof je een keuze moet maken: of-of.
Maar het gaat hier niet om een competitie,
waarbij je er maar één kan kiezen, die uiteindelijk het belangrijkst is.

Het woord dat de Heere Jezus gebruikt komt ook in het Oude Testament voor.
Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat
moet de profeet Maleachi tegen het volk Israël zeggen.
Dat houdt niet in dat God een aversie tegen Ezau had
of tegen de nakomeling van Ezau, de Edomieten.
Deze tekst betekent dat Israël in het plan van God een bijzondere rol had.
Israël is het uitverkoren volk van God.
God koos Jakob uit, de tweede zoon, de mindere
en niet de eerste, de sterkste.
Als het moet kan God zich tegen Ezau keren,
dat wordt er bedoeld wat er in het Nederlands met haat vertaald wordt.
Als het er op aan komt, staat God aan de kant van Israël
en niet aan de kant van Ezau.

Als het moet, staan we aan de kant van Christus
en niet aan de kant van onze ouders, van je man of vrouw, van je kinderen.
De band met de ouders, met man of vrouw, kinderen is een sterke band.
Een kennis van ons is gestopt met motorrijden, omdat zijn vrouw dat niet meer wilde.
Iemand gaat minder werken om meer tijd te kunnen hebben voor de kinderen.
Iemand neemt het familiebedrijf over, omdat vader dat wil.
Een gezin verandert van kerk, omdat de kinderen het daar fijner hebben.
Keuzes die je maakt vanwege die sterke band.

Die band kan ook zo sterk zijn, dat het de keuze voor Christus beïnvloed.
Dat zie ik ook hier in Oldebroek.
Op de Bijbelkringen gaat het vaak over het avondmaal.
Dan vertelt de een:
– Toen ik belijdenis deed, zei mijn moeder tegen mij: ‘Je denkt toch niet dat je nu aan het avondmaal gaat? Daar horen wij niet.’
Toen ik aan de eerste keer aan het avondmaal ging,
zei mijn vader: ‘Ik schaam me voor je.’
Ik moet dan vaak aan deze uitspraak denken:
Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
Als het er op aan komt, is er een keuze nodig,
Waarbij je niet voor de lijn van je ouders kiest, maar voor wat Christus van je vraagt.
Niet de loyaliteit aan de ouders, kinderen – ook al is die band door God gegeven.

Ook niet wat anderen doen,
niet hoeveel er mee lopen,
maar wat jij doet, waar u voor kiest.
Als je die keuze niet kunt maken, dan kun je mijn discipel niet zijn.
Een scherpe uitspraak van de Heere Jezus.
Is die uitspraak bedoelt om mensen af te schrikken?
Bedoelt Hij te zeggen: ga maar naar huis, dit is toch niets voor jou?
Dit kun jij niet?
Nee, Hij bedoelt dat je niet alleen maar naar Hem toe moet komen
en met Hem mee moet lopen,
maar achter Hem aan moet gaan.
Hij bepaalt de route. Hij bepaalt de koers.
En dat kan een weg zijn, waarop er veel van je wordt gevraagd.
Het kan zijn dat je heel je leven moet geven, alles wat je hebt.
Als je dat niet kunt, kun je geen discipel zijn.
Geen halfheid, waarbij je afhaakt als er teveel van je wordt gevraagd
en nog terug naar huis kunt.

De weg van achter Jezus aan, is geen triomftocht,

waarbij je een groots onthaal krijgt en applaus van je medestanders,
Bemoedigende schouderklopjes krijgt en bewondering voor wat je doet.
Integendeel, het is een weg waarop een kruis op je schouders wordt gelegd,
dat kruis dat je moet dragen.
Zoals Christus het vertelt hier gaat om een kruis dat elke dag weer opnieuw
op je schouders wordt gelegd.
Op deze weg is daar geen ontkomen aan.
Dit dragen van het kruis achter Jezus aan, heeft een dubbele betekenis:
Het staat voor de spot die je ondervindt,
zoals Jezus werd bespot toen Hij aan het kruis hing.
Het dragen van het kruis kan ook inhouden,
dat je ook net als Jezus moet sterven – sterven voor je geloof,
sterven omdat je bij Christus hoort.
Heeft u dat wel eens gerealiseerd, dat dit ook eens van u gevraagd kan worden?
Christenvervolging is voor ons vaak iets uit een ander land: verder weg.
Maar als u voor de keuze staat: wat doet u dan?
Bent u dan in staat om tot het einde toe trouw te zijn?
Het gaat mij er niet om om paniek te zaaien, alsof hier binnen enkele jaren
een vervolging kan losbreken, omdat een islamitische stroming de macht heeft,
of dat we in een klimaat komen, waarbij het geloof steeds minder ruimte krijgt,
omdat we een overheid hebben, die fel tegen godsdienst is.
Het gaat er mij om, wat als het overkomt.
Bent u dan zo’n meeloper, die dan zegt: het was een mooie tijd,
maar het is voor mij nu tijd om af te haken? Dit doe ik niet? Dit kost mij te veel!
Als je zo rekent, maak je een verkeerde berekening.
De Heere Jezus vertelt twee voorbeelden van iemand die een inschatting maakt.
Als je iets wil bouwen, bereken je of je er geld genoeg voor hebt.

Stel je voor, dat je dat niet zou doen en zo maar begint.
Je graaft de grond weg en legt een fundament voor een huis,
maar dan blijkt het geld op te zijn en jarenlang ligt er alleen een fundament
terwijl het huis nooit gebouwd wordt,
je wordt door iedereen uitgelachen.
Het lijkt dan heel bijzonder: nou, hij gaat een huis bouwen.
Nou, hoeveel grappen zullen er niet gemaakt worden, als het huis er niet komt.
Vergeten een berekening te maken.
Je begint aan iets groots, maar uiteindelijk keert het zich tegen je.

Een koning die een oorlog voert
tegen een tegenstander die sterker is en beter getraind.
Die koning gaat alleen de strijd aan als hij weet dat hij kan winnen.
Je denkt vooruit, om na  te gaan wat de consequenties zijn.

Wat zijn de consequenties als je naar Jezus toekomt?
Het gaat er niet om dat je heel berekenend wordt, maar dat je alle feiten meeweegt.
Je kunt de berekening maken, dat het teveel kost
en dat je er daarom maar niet aan begint.
Je loopt even mee, maar als er meer gevraagd wordt, dan hoeft het niet meer.
Dan heb je vergeten de berekening te maken.
Op de begroting ontbreekt een belangrijke post,
namelijk de post van wat Christus heeft verdiend toen Hij in Jeruzalem was
aan het einde van Zijn lijdensweg, de weg waarop Hij het kruis droeg
en naar het kruis ging.
Je moet niet alleen tellen wat je te lijden hebt,
Je moet niet alleen tellen wat je opoffert, in moet leveren.
Ook als het gaat om je familie: je ouders, je man, je vrouw, je kinderen, jezelf
moet je wel de juiste berekening maken en alles meetellen.
Je moet Gods zorg voor hen meetellen,
Dat als het voor hen moeilijk wordt, omdat je achter Christus bent aangegaan
dat God zelf voor hen zorgt en niet van jouw zorg afhankelijk is.
God zal voorzien – is een van de namen van onze God en daar mogen we mee rekenen.
Je moet meetellen dat dit leven niet het enige is,
maar een leven komt.
Moest de Christus niet lijden en zo de heerlijkheid ingaan?
Wie achter Jezus aangaat, mag weten dat deze beloning er is,
die Christus daar op die heuvel buiten Jeruzalem.
Wie achter Hem aangaat, hoeft niet te rekenen of berekenend in het leven te staan,
Maar ontvangt door alles te wagen nog veel meer dan verwacht: Gods beloning.
Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s