Preek Hemelvaartsdag 2016

Preek Hemelvaartsdag 2016
Psalm 97

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

God regeert.
Dat heb ik in de afgelopen weken op verschillende momenten tegen mijzelf gezegd.
Nadat ik was opgestaan en uit het raam keek
om te zien wat het voor een dag het zou worden:
God regeert.
Om die woorden de start van mijn dag te laten zijn

en daarmee de basis van wat ik de rest van de dag zou doen of zou meemaken:
God regeert.
Terwijl ik hier in de afgelopen weken mee bezig was
om dat steeds tegen mijzelf te zeggen – God regeert –
zag ik dat de tuin steeds groener werd:
de struiken, de kastanjeboom begonnen blad te krijgen.
God regeert en ik kon dat aan de schepping zien,
de trouwe zorg van God, waardoor de winter plaatsmaakt voor de lente.
Deze wereld is in Gods hand.

Ik zei dat ook tegen mijzelf, toen ik voor mijn cursus op Zon en Schild was,
We hadden cursus op een terrein waar ook mensen woonden
die te maken hebben met psychiatrische problematiek
Waardoor ze niet zelfstandig konden wonen.
Soms werd ik tijdens de pauzes ook door een van hen aangesproken.
Dat waren geen standaardgesprekken, kan ik u verzekeren.
God regeert – ook in hun leven.

In de afgelopen weken waren ook enkele begrafenissen.
Ook dan geldt: God regeert.
En wat betekent dat dan dat God regeert?
Is dan alles wat gebeurt Gods wil?
Ik weet het niet, ik ben daar altijd heel voorzichtig mee.
Maar wat ik wel weet en geloof is dat de dood niet het laatste woord heeft.
God regeert – en dus niet de dood.
Zijn macht is verbroken en al hebben we nu in ons leven nog steeds met sterven te maken,
We geloven dat er een dag komt
Waarop de graven opengaan en iedereen die gestorven is, zal opstaan.
Naar die dag kijken we uit dat het zichtbaar wordt dat God regeert
omdat dan de overledenen zullen opstaan, op de dag dat Christus terugkomt.
God regeert.

Psalm 97 heeft het niet over dat God regeert, maar dat de HEERE regeert.
Maakt dat verschil of we zeggen dat God regeert of dat de HEERE regeert?
Je zou kunnen zeggen: er is maar één God,
en dat is de God van Israël, zoals we Hem uit de Bijbel kennen,
God, onze Vader, die in Jezus Christus naar deze aarde kwam.
En toch, HEERE, dat is een naam:
God die we bij Zijn naam mogen kennen, de Naam die aan ons onthuld is.
Geen onbekend, anoniem wezen, ergens ver weg,
maar HEERE, de God die Zijn verbond met Israël sloot
het verbond waar we door Christus, door Gods genade in mogen delen.
HEERE – groot, heilig en almachtig en toch ook intiem: onze God, mijn God.
De HEERE regeert.
en geen onbekende macht, geen andere God, de enige ware God (Vader, Zoon en Geest).
Hij heeft deze wereld in Zijn hand
En bepaalt waar het naar toe gaat in deze wereld
en wat er in mijn leven gebeurt.
Mijn God is koning.

Er is nog een reden, waarom de naam van God belangrijk is.
Wanneer we het alleen maar over God hebben,
kan het gaan om ons beeld, om hoe wij graag God zouden willen zien.
HEERE, dat is de God, zoals Hij zich openbaart in de Schrift.
en niet volgens onze verwachtingen.
De HEERE regeert en niet het idee dat ik van God heb.

Veel regels uit deze psalm zijn ook in andere psalmen te vinden.
Er wordt wel geopperd dat deze psalm een late psalm is,
een psalm van na de ballingschap,
een psalm waarin uit andere psalmen en andere bijbelgedeelten geput is.
De tijd na de ballingschap is een bijzondere tijd.
Israël en Juda hadden geen koning meer
en hadden het zelf niet meer voor het zeggen.
Ze waren afhankelijk van wat er toegestaan werd vanuit het verre Perzië of Medië.
Een deel van Israël en Juda was maar teruggekeerd
en een groot deel van de Israëlieten was over de wereld verspreid.
In die tijd, waarin Israël niet meer zelfstandig was en een deel van het volk verspreid,
in die tijd zingt en getuigt het volk Israël met deze psalm
dat de God van Israël regeert en koning van deze wereld is.
Niet de goden van Babylon, van Perzië, niet de goden die Alexander de Grote aanhing,
maar dat God van Israël.

Als we dat toepassen, zouden we kunnen zeggen
dat de belijdenis van de HEERE regeert bij uitstek aan 10 mei 1940 gekoppeld wordt,
de dag waarop Nederland werd binnengevallen door de Duitsers
En er 5 moeilijke jaren aanbraken.
Op 13 mei, toen koningin Wilhelmina de uitwijk moest maken naar Engeland,
of 14 mei, de dag van het bombardement,
de dag van de capitulatie van een groot deel van Nederland.
De HEERE regeert!
Daarmee bedoel ik niet, dat de hele oorlog en de bezettingstijd Gods wil is
en dat we verder maar niet moeten klagen en ons moeten schikken,
maar dat juist dan, wanneer er een moeilijke tijd aanbreekt,
we moeten belijden en geloven, dat de HEERE regeert.
Om met de woorden van Romeinen 8 te belijden:
Niets kan ons scheiden van de liefde van God,
ook geen oorlog of jarenlange onderdrukking.
Niets valt uit Zijn hand, ook ons leven in een moeilijke tijd niet.
En al valt er niets van te zien, zoals in de tijd van Israël na de ballingschap,
zoals in de meidagen van 1940 – toch is het waar: de HEERE regeert.

Vorige week was ik met Jelmer naar de Grebbeberg geweest.
We hadden gezocht naar de overblijfselen van de strijd van de meidagen.
We vonden enkele bunkers en een loopgraaf die was gerestaureerd.
We liepen over het terrein waar 3 dagen hard gevochten is
en waar 424 soldaten zijn gesneuveld en daar op het ereveld begraven zijn.
Ik ben ook even naar het graf van Jan Klock gelopen,
Een Oldebroeker, die op 12 mei sneuvelde
en gisteravond tijdens de dodenherdenking is herdacht.

Het is makkelijker om nu, terwijl het voor ons hier vrede is,
te geloven dat de HEERE regeert.
Maar Zijn macht toen in die dagen was geen andere dan nu.
God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde
en Zijn koningschap kent geen einde.
Ook al wordt voor het oog niet gezien dat de HEERE regeert,
met deze Psalm belijden we dat de HEERE regeert.
En al geloven we dat als Christus terugkomt, al het kwaad voorgoed weggedaan zal worden,
de psalm geeft aan, dat God nu al regeert.
In de manier waarop de Psalm spreekt, zingt van het regeren klinkt al iets door
van het definitieve van de tijd die dan aan zal brengen
als het voor ieder zichtbaar wordt, ook voor Gods tegenstanders,
Dat er maar Eén regeert: de HEERE.

In de uitleg van deze psalm kwam ik de opmerking tegen
dat bidden een daad van verzet is,
een weigering om te capituleren.
Omdat ik buig alleen voor de HEERE, buig ik niet voor andere machten.
Ook al moest men buigen voor een tirannie,
van binnen, in het hart, werd niet gebogen.
Dat is wellicht ook de reden waarom hier velen in Oldebroek bereid waren
om onderduikers een plek te bieden,
ondanks de aanwezigheid van de Duitse soldaten.
Omdat de HEERE regeert, buigen we alleen voor Hem,
met als gevolg dat een aantal het leven moest geven.

Ook Oldebroekers zijn afgevoerd naar concentratiekampen als Neuengamme
en niet iedereen kwam daarvan terug.
De oorlog heeft diepe sporen nagelaten.

En toch … de HEERE regeert
en toch … worden we opgeroepen om te juichen omdat de HEERE regeert.
Of juist daarom – omdat de HEERE het laatste woord heeft.
De vele kustlanden, waaronder ook ons eigen land aan de  Noordzeekust,
worden opgeroepen om zich in de HEERE te verblijden.
Het gaat om een aanstekelijke vreugde, die niet alleen maar van binnen gevoeld wordt,
maar ook naar buiten gaat, met onze stem, met onze lichaam.
De vreugde mag gevoeld worden, mag gehoord worden.
Vreugde om de HEERE, omdat Hij regeert.
Aan de ene kant – indrukwekkend als Hij verschijnt,
donkere wolken om Hem heen – niemand kan Zijn grootsheid, Zijn heiligheid aanschouwen.
Zoals bij de Sinaï er ook donkere wolken waren,
Gods verschijning is indrukwekkend, om van onder de indruk te raken.
Wie kan Zijn grootheid evenaren, wie kan in Zijn nabijheid verkeren.
Alleen Zijn komst op aarde al, als Hij verschijnt, is dat een overweldigend gebeuren.
Deze God regeert.
Maar het is geen willekeurige regering.
Zijn regering is gebaseerd op recht en gerechtigheid.
Daar troont Hij op, zegt de Psalm.
Vanaf Zijn troon regeert Hij en dat wordt op aarde gemerkt.
Gods werk heeft een solide, betrouwbare basis: recht en gerechtigheid.
Betrouwbaar voor wie bij Hem horen.
Die troon is er altijd geweest en Gods regering is er altijd geweest, zegt de psalm.
Er is geen tijd geweest, waarin God niet geregeerd heeft.
Hij is niet tijdelijk uit beeld geweest.
Zijn troon is niet even door een ander bezet,
Zoals dat met ons land wel was en terugveroverd en bevrijd moest worden.
Die troon is er niet alleen in de hemel.
Ook op aarde staat die troon – in Jeruzalem,
waarmee de Heere aan wil geven, dat Hij betrokken is
op wat er in deze wereld gebeurt.
Hij is geen verre president die nooit het slagveld betreedt.
In een oorlog heb je verschillende soorten aanvoerders.
Er zijn aanvoerders, die zich ver achter het front ophouden.
Zo is onze God niet, Hij begeeft zich in de frontlinie.
Daarom staat er ook een troon op aarde,
om aan te geven dat Hij de strijd aanbindt tegen het onrecht hier op deze aarde,
zodat de aarde vol zal zijn van Gods recht en gerechtigheid.
Hij gaat de strijd ook aan: vuur gaat voor Zijn aangezicht uit.

Kunnen we Gods aanwezigheid opmerken?
Wat zien we van Zijn strijd tegen onrecht?
Een van de grote worstelingen vandaag de dag is dat er zo weinig van de HEERE gemerkt wordt en dat Zijn regeren niet opgermerkt wordt.
Is dat dan niet zichtbaar?
Nou, zegt de psalm: het is om je heen te merken.
Je kunt dat zien, als je in de geschiedenis kijkt.
Alleen al deze dag, bevrijdingsdag, is een teken dat God nog steeds werkt
en dat we al zoveel jaren vrede hebben,
ondanks de spanningen die er in het verleden waren tussen het Westen en Oostblok,
ondanks de conflicten op de Balkan, de aanslagen in grote steden.
Maar ook de schepping bazuint het uit:

de hemel verkondigt, vertelt Gods gerechtigheid:
Er is een God in de hemel, die om de aarde geeft.
Die God in de hemel heeft alles in Zijn hand
en geeft niet prijs wat Zijn hand begon.
Deze God houdt zich niet afzijdig van de wereld
maar daalde af
en kwam zelfs in het allerdiepste: nedergedaald tot in de hel, tot in het rijk van de dood.
Gehangen aan een kruis, gestorven, in een graf gelegd
en toch ook weer levend geworden.
De HEERE regeert.
Hij zal een einde maken aan alle onrecht die er op aarde is.
Als je naar andere stemmen luistert, blijf je in de kou staan.
Als je het ergens anders zoekt, dan kom je bedrogen uit.
Andere goden zijn er niet – nietsigheden, zegt de psalm.
De moeite van vereren niet waard.
Bespaar de moeite om iets anders dan God te aanbidden.
Je hebt er niets aan, want ze zijn niets.
Mochten er andere goden zijn,
Dan worden ze door deze HEER van de troon gestoten,
zoals Marduk en Baäl het niet hielden,
zoals satan verslagen werd en Hitler geen duizend jaar kon regeren,
maar na 12 jaar verslagen was.
Onze God is de hoogste op aarde.

Er is maar er maar Eén.
Deze God moet aanbeden en geëerd worden.
Maar kan ook aanbeden en geëerd worden.
Ondanks Zijn grootheid en heiligheid kan deze God gekend worden,
kunnen we met Hem leven,
op een heel intieme manier,
kunnen we van Hem houden.
U die de HEER bemint.
We kunnen bij Hem terecht, schuilen.
Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn.
Daarom worden ook wij opgeroepen om te juichen,
om blij te zijn over wie God is,
en verheugd dat we Hem mogen kennen
en dat we mogen vieren, belijden dat Hij HEER en koning is,
onze God en HEER, mijn HEER en koning.

Dat vraagt activiteit aan onze kant.
Eer geven, juichen, verblijden,
geloven dat Hij regeert.
Maar ook: leven naar Zijn regels:
eerlijk, rechtvaardig en trouw.
U die de HEER bemint: haat het kwade.
Dat is onze opdracht.
Met onze daden en met onze mond God te eren.
Door daar elke dag mee op te staan: God regeert
en bij elke deur die je door gaat: de HEERE regeert.
Door dat nooit te vergeten en altijd in herinnering te houden.
Door, zoals vandaag dat te vieren, met heel de gemeente.
Om Zijn naam te eren
en daarmee alle daden die de HEERE heeft gedaan
in herinnering te roepen
en daarmee ons geloof en vertrouwen te voeden.
Mochten we in het hier en nu er niets van zien dat God regeert,
Dan weten we dat uit wat we in het verleden van de HEERE hebben gezien.
De HEERE regeert.
Nooit is Zijn troon leeg geweest.
Nooit is Hij de macht kwijt geweest
en Zijn macht zal voor altijd zijn.
Als Christus komt, zal Zijn macht voor ieder zichtbaar worden,
maar die macht is er nu al en daar mogen, moeten we uit leven,
door te juichen, door blij te zijn met wie de Heere is en wat Hij doet.
De HEERE regeert en heel de wereld, ook wij hier in Nederland, in Oldebroek,
doen mee in die grote menigte die de HEERE belijdt en eert.
De HEERE regeert. tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s