Overdenking Paasviering ouderenmiddag 2016

Overdenking Paasviering ouderenmiddag 2016
Jesaja 53:1-8
Lukas 22: 47-63

Als Lukas vertelt over de weg die de Heere Jezus gaat naar het kruis op Golgotha
heeft Hij aandacht voor één discipel in het bijzonder: Petrus.
In zijn hele evangelie laat Lukas deze discipel steeds naar voren komen
alsof hij tegen ons als lezers van zijn evangelie zegt:
Let goed op Simon Petrus,
want als je deze leerling van Jezus in de gaten houdt
dan begrijp je beter welke weg Jezus ging
en wat het betekent om leerling te zijn van Christus.
Zou Lukas zo de aandacht vestigen op Petrus,
zodat wij in zijn voetsporen kunnen gaan?
Ons herkennen in het enthousiasme om bij Christus te zijn en met Hem mee te gaan,
maar ons herkennen in een moment dat we de Heere Jezus niet meer begrijpen
en daarom onze Heere niet meer kunnen volgen?

De weg naar Golgotha begint voor Petrus met een waarschuwing van Christus:
Beste Petrus, er komt voor jou en je medediscipelen een moeilijke weg aan,
want satan heeft het oog op jullie laten vallen.
Hij wil jullie ziften als de tarwe.
Jullie zullen een heftige tijd meemaken,
waarbij de echtheid van je geloof zal worden getest.
De satan zal willen weten of jullie wel echt bij Mij horen
en hij gaat ervan uit dat hij het voor elkaar krijgt
dat jullie Mij allemaal in de steek zullen laten.
Hij gaat ervan uit dat Ik, op de weg die Ik zal gaan,
helemaal niets aan jullie zal hebben.
Hij verwacht dat door zijn toedoen, door zijn aanvallen op jullie geloof in Mij,
jullie allemaal kaf zullen blijken te zijn,
dat door zijn stormwind weggeblazen zal worden.

De satan staat aan de vooravond van zijn grote nederlaag
en toch probeert hij nog zoveel mogelijk schade aan te richten
Door twijfel bij de leerlingen van Jezus te zaaien,
Waardoor Jezus Zijn weg alleen moet gaan,
zonder daarbij gesteund te worden door Zijn leerlingen.
Zijn leerlingen zullen Zijn weg eerder zwaarder maken,
doordat ze Hem in de steek zullen laten
en van Hem zullen zeggen dat ze Hem niet kennen.

Maar, zegt Jezus tegen Petrus, dat is niet het enige dat er gebeurt.
Je hebt ook Mijn gebed nog.
Mijn gebed zal je vergezellen, zodat je in de komende nacht
het geloof in Mij zal behouden.
Terwijl Christus de zware weg in zal gaan,
waarop Hij de beker helemaal zal moeten leegdrinken,
is Hij nog bezig met Petrus,
om hem en zijn geloof te behouden,
zodat de satan geen succes heeft in zijn aanval op Petrus’ geloof
en zijn betrokkenheid op Christus.

Petrus wil deze waarschuwing niet horen.
Als de satan mij en mijn geloof in U wil testen, mij best.
Heert, zit maar niet over mij in.
U kunt op mij bouwen.
Ik ben bereid om met u mee te gaan
de gevangenis in en als het moet de dood in.
Heer, ik geloof in U.
Ik zou niet weten hoe mijn geloof in u zou kunnen breken
en hoe de satan mij zover krijgt
dat hij mij van U losweekt.
Wat een geloof in Jezus, wat een moed.
Ik zou willen dat ik zo vurig in Christus zou kunnen geloven
als Petrus deed,
bereid zelfs om zijn leven te riskeren, op te offeren
om Jezus te dienen.

Nee, Petrus, zegt Jezus, deze nacht nog,
in de duisternis die over ons komt,
nog voordat het nieuwe licht is aangekondigd
zal jouw geloof breken
en zul je tot 3 keer toe zeggen
dat je niet bij Mij hoort.
Wat een waarschuwing voor Petrus!
Wat zou u ervan vinden
als u op deze manier wordt gewaarschuwd?
Nu ben je nog in vuur en vlam, vol geloof, vol overgave
bereid om mee te gaan,
maar op korte termijn zal je zo’n klap krijgen
door de satan
dat je geloof breekt,
zal hij je zover krijgen dat je geen vertrouwen in Mij meer hebt.
Nee, Petrus, in deze nacht nog maakt je geloof, je vertrouwen in Mij
plaats voor ongeloof en zul je afscheid nemen.
Nog voordat de haan zal kraaien.

Petrus kan het zich niet voorstellen.
Vol geloof gaat hij Jezus achterna, Gethsemané in.
Vastberaden om te laten zien dat hij echt bij Jezus hoort.
In Gethsemané worden alle leerlingen, en ook Petrus,
nog twee maal gewaarschuwd:
wat vannacht zal gebeuren, dat zullen jullie niet begrijpen.
Het zal een grote verzoeking voor jullie zijn
om Mij in de steek te laten, om Mij te verraden.
Ga in gebed of God je voor die verzoeking bewaart
en of Hij je zoveel kracht geeft,
niet om voor Mij te strijden, maar om je geloof in Mij sterk te laten zijn.

Ook deze waarschuwing heeft Petrus niet gehoord.
Hij blijft vastberaden, vastberaden om te laten zien wat hij waard is,
bereid om te strijden voor Jezus
en zijn leven te riskeren.
Is het Petrus die het oor van de dienaar afslaat?
Lukas meldt geen naam.
Lukas vertelt alleen maar dat er een leerling is
die in de groep soldaten die op Jezus afkomt
een lafhartige streek van de hogepriester is
die Jezus nu, in het donker, gevangen durft te nemen.
Deze leerling valt daarom een knecht van de hogepriester aan
en brengt een verwonding aan.
Kon de knecht de slag van deze leerling nauwelijks ontwijken?

Daar is al de eerste reactie van Jezus die voor onbegrip zorgt.
Geen signaal voor de aanval.
Blijkbaar is nu nog niet de tijd gekomen voor de Meester
om tot actie over te gaan.
De tijd is nog niet rijp.
Jezus gaat nog verder.
Hij geneest het oor van degene die Hem gevangen komt nemen.
Geen wraak voor Zijn gevangenneming,
geen verzet tegen de lafhartige overval,
geen krachtdadige verdediging,
maar aan een aanraking van het oor,
waarbij Zijn kracht overvloeit in de knecht van de hogepriester
eerder een gebaar van een zegen,
waarbij Jezus zijn vijand zegent dan verwondt.

Petrus kan er niet over uit.
Wat moet er gebeuren?
Hij besluit achter de groep aan te gaan.
Het is een volgen op een afstand,
alsof Lukas wil zeggen:
Kijk, Petrus wordt al halfslachtiger.
Aan de ene kant wil hij Jezus volgen.
Dat heeft Jezus toch van hem gevraagd toen hij discipel werd
dat hij, Petrus, Jezus zal volgen.
Ook al moest hij het kruis op zich nemen, elke dag weer opnieuw.
En toch, er komt al een bepaalde afstand.
Voelt Petrus dat er een kant van Jezus komt
die hij niet verwacht heeft,
die hij niet zal begrijpen?
Die hij niet kan volgen?
Bang is hij in ieder geval niet.
Hij begeeft zich onder degenen die Jezus gevangen genomen hebben
en wil de afstand tot Jezus zo klein mogelijk maken.
Zal zijn Heer hem nog nodig hebben?
Als zijn Heer een teken geeft, moet hij er zijn, klaar staan.
Heer, hier ben ik, om Uw wil te doen.
De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd.
Zal Petrus hebben gedacht aan de droom die koning Nebukadnezar had?
Over een steen die naar beneden rolde en alle koninkrijken verwoesten zal?
Is dit het moment?
En zal hij daarbij, hij, Petrus, een rol van betekenis spelen?
Zal Jezus die steen zijn? Of hijzelf?
Petrus zorgt ervoor dat hij Jezus in de gaten kan houden,
gaat het middenplein op
en gaat net als de anderen ook bij het vuur staan.
Terwijl hij daar staat wordt hij aangestaard door een dienstmeisje,
een slavinnetje dat op de hoogte blijkt te zijn:
‘Die man hoorde er ook bij!’
Zou dat meisje geschrokken zijn
dat een van de aanhangers van Jezus zich zo onder hen gevoegd heeft,
zo dicht bij Jezus?
Wat moet Petrus daar nu mee?
Moet hij aangeven dat hij Jezus kent?
Of loopt dan heel het plan van zijn Heer in de soep?
Kan hij niet beter zeggen dat hij Jezus niet kent,
om te wachten op het moment van Jezus?
Dit was nog niet het moment, had Jezus gezegd,
dat is het uur van de duisternis.
Hij lijkt vergeten te zijn wat Jezus nog meer gezegd had,
namelijk de waarschuwing dat zijn geloof in Jezus zal breken deze nacht.
‘Ik ken die man niet.’

Zou daar geen kern van waarheid in zitten?
Dat Petrus ook Jezus niet echt kent

en dat hij zijn eigen beeld van Jezus heeft gevolgd
in plaats van steeds te luisteren naar wat Jezus werkelijk zei?
We lazen ook met elkaar uit Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de hand van de Heere geopenbaard?
Wij als mensen geloven niet zomaar de boodschap van de Heere.
In Jesaja 53 is er iemand die door de Heere is gestuurd
maar die niet wordt geloofd.
Ze draaien het hoofd om.
Deze man kennen wij niet,
want dit is geen held.
Dit is iemand die lijdt, iemand zonder charisma, zonder kracht.
Dat kan niet de door God gezondene zijn.
Dit is een mislukkeling.
Zo staat Petrus ook in de tweestrijd:
Moet hij trouw blijven aan Jezus?
Maar is dat wel de Jezus die hij kent,
Jezus die zich nu zo weerloos als een lam ter slachting laat leiden?
Dit is inderdaad het moment van de macht van de duisternis
Van de satan die Petrus zift
en Petrus gaat mee: ik ken deze man niet.

Petrus is nog niet van de vragen af.
Iemand anders vangt op wat hij ontkent
en geeft aan: je hoort wel bij hem!
Petrus, jij kunt nog wel aangeven dat je niet bij Jezus hoort,
maar de mensen om je heen,
ze hebben door dat jij wel bij Jezus hoort.
Nee hoor, klinkt de stem van Petrus vastberaden.
Als er een satan in het spel is.
dan is hij er op uit om Petrus te ontmaskeren,
zodat hij gevangen genomen kan worden
en Jezus geen enkele steun meer heeft.
Na een uur komt er iemand, die het zeker weet:
Jij hoort bij Hem. Jij was ook in de gezelschap van Jezus.
Ontken dat maar niet. Jij hoort er bij!
‘Ik weet niet waar je het over hebt!’

Op dat moment kraait er een haan.
Petrus schenkt daar geen aandacht aan.
Hij is op Jezus gericht.
Wanneer komt dat teken dat Jezus zal geven,
zodat hij, Petrus, tot actie kan overgaan?
Er komt een teken, een ander teken dan Petrus had verwacht,
een teken dat diep door zijn ziel heen snijdt:
Jezus draait zich om en kijkt hem, Petrus, indringend aan.
Als Jezus zich omdraait, dan is er wat aan de hand.
Dan houdt Hij zich stil op de weg die Hij gaat,
Dan onderbreekt Hij alles waar Hij mee bezig is.
Hij draait Zich om – om Petrus lang en indringend aan te kijken.
Jezus kijkt hem lang en indringend aan.
Terwijl Hij bespot en geslagen wordt,
is Zijn blik op Petrus gericht.
Een sprekende blik.
Wat leest Petrus in de ogen die hem aankijken?
Petrus, wat heb je gedaan?
Besef je wel waar je mee bezig was?
Petrus, weet je de waarschuwing die Ik je gaf?
Opeens hoort Petrus de haan.
Het dringt tot hem door.
Doordat hij nu de haan hoort kraaien,
denkt hij terug aan de woorden van Christus:
Je geloof zal breken.
Nu weet hij wat er gebeurd is.
Hij dacht dat hij trouw was aan Jezus en aan Zijn missie.
Maar de afstand tot Jezus heeft gewonnen.
Hij heeft afscheid van Jezus genomen, zonder dat hij, Petrus, daar erg in had.
Ik stond niet klaar om Jezus te helpen,
maar ik hield me juist afzijdig.
Ik wilde niet zien welke weg Jezus in ging.
Opeens dringt het tot hem door,
de satan heeft zijn slag geslagen.
Zijn hoop en vertrouwen in Jezus, waar is dat allemaal gebleven.
Zijn geloof valt op dat moment in scherven uit elkaar.
Nu is hij alles kwijt:
Zijn hoop en ook zijn Heer.
Want heeft hij niet gezegd dat hij Jezus niet kende
en dat hij niet in verband gebracht wilde worden met Jezus?

Had Jezus niet gezegd:
De Zoon des mensen moet lijden en sterven.
Petrus had dat blijkbaar gezien als een soort code,
als een onthulling van hoe het in Jeruzalem er aan toe zal gaan.
als een verborgen aanwijzing voor een soort opstand.
Dat was het niet.
Het was een onthulling, wel van de weg,
maar een andere weg dan Petrus dacht.
Als een lam werd hij ter slachting geleid.
Niet als een onverzettelijke held, die met zijn vijanden de strijd zou aanbinden,
maar iemand die zich overgeeft,
die Zijn vijanden zegent en geneest.
De messias die bereid is te lijden.
De mensenzoon die bespot wordt.
De Zoon van God die afgewezen wordt, zelfs door Zijn eigen leerlingen.
Petrus’ geloof moest breken
om de echte Jezus te zien,
die kwam – als dat lam, om geslacht te worden
Stemmeloos voor het aangezicht van Zijn scheerders.
Zo moest dat.
Alleen zo kon Gods plan worden uitgevoerd.
Petrus kon niet volgen op deze weg.
Jezus moest die alleen gaan,
een eenzame weg,
maar wel een weg van behoud,
voor Petrus, voor ons.
Satan beproeft het geloof
en breekt het geloof van Petrus
en het lijkt voorbij.
Het geloof van Petrus moest breken,
om Jezus te kunnen zien zoals Hij is:
Hij die als een misdadiger werd gevangen genomen
nam onze straf op zich
en Zijn lijden brengt ons, ook Petrus, verzoening.
Daar vieren we een Goede Vrijdag
omdat de dood van onze Heer
voor ons goed nieuws is, evangelie.
Door te sterven kon Hij ons het leven geven.
Jezus leeft – en ik met Hem.
Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s