Preek zondagmorgen 11 oktober 2015

Preek zondagmorgen 11 oktober 2015
Bediening Heilige Doop
Markus 9:2-13

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, beste doopouders,

Het zal een indrukwekkende ervaring zijn geweest
die Petrus, Johannes en Jakobus hebben meegemaakt.
Er zijn heel wat bijzondere ervaringen die je je leven lang bijblijven, die je nooit vergeet,
zoals de verwachting van een kind en de geboorte.
En toch, deze ervaring van de Heere Jezus, om Hem zo te zien,
dat moet nog indrukwekkender zijn,
een ervaring die je nooit vergeet, een ervaring die je leven voorgoed verandert.
Dat zul je als ouders willen uitleggen aan je kinderen, dat dit de Heere Jezus is.
In al de verhalen die je over de Heere Jezus zult vertellen of zult voorlezen uit de kinderbijbel
wil je als ouders niets liever dan dat je kind ontdekt wie de Heere Jezus is.
3 discipelen mogen daar op de berg even iets van zien
als ze meegenomen worden door de Heere Jezus
en de Heere Jezus voor hun ogen van gedaante verandert.
Hij heeft niet alleen maar de gestalte van een mens,
maar heeft een lichtglans zoals alleen God maar heeft, zo helder wit en zuiver.
Petrus en Johannes en Jakobus worden door de Heere Jezus meegenomen
de berg op, om die ervaring op te doen, om erbij te zijn.
Zo zou je als ouders je kind ook willen meenemen
naar de Heere Jezus toe, door over Hem te vertellen, zodat je kind begrijpt
wie de Heere Jezus is en gaat geloven in Hem.
Wat dat is toch het doel waarom je vandaag je kind hebt laten dopen,
dat hij, zij ook in de Heere Jezus gaat geloven.
Zelf vind ik dat altijd het mooie, het waardevolle van de kinderdoop:
dat je je kind zo heel dicht bij de Heere Jezus mag brengen.
Je kind hoeft alleen nog maar te kijken en zelf te geloven
(- al kan dat soms een hele weg zijn; dat moeten we niet onderschatten!)
Als je aan je kind de verhalen vertelt en als je vertelt over de doop,
dan kan je kind de Heere Jezus zien
en zelf kun je ook ervaren dat de Heere Jezus er opeens is
als je over Hem vertelt
of vanmorgen met de doop, waarbij je net als de discipelen ontdekt wie Christus echt is,

zoals de discipelen de Heere Jezus mogen zien in een andere gestalte:
als Zoon van God met de heerlijkheid uit de hemel
en dat vlak voordat de Heere Jezus aan Zijn lijdensweg naar het kruis begon.
Daarom is het van groot belang om steeds over Hem te vertellen,
zodat als je over Hem vertelt je kind Hem steeds voor ogen kan zien.

De Heere Jezus zien, zien zoals Hij is,
zoals de discipelen Hem ook zagen op de berg.
Dat klinkt heel mooi en het is ook heel mooi als dat echt gebeurt,
maar gebeurt dat wel?
Is het niet zo, dat als je over de Heere Jezus vertelt
Dat je zou willen dat je er zelf bij was,
dat Hij jouzelf riep, dat Hij naar je toekwam en jou aanraakte en zegende,
Dat jij Hem mag zien zoals de drie discipelen op de berg zagen?
Is het niet zo, dat we er vaak tegenaan lopen, dat we zulke ervaringen missen?
Zulke ervaringen, waardoor je nou eens zeker wist: God bestaat.
Zulke ervaringen, waardoor je het nou eens zeker weet: ik ben een kind van God.
Dat is toch zo, dat als we eerlijk zijn, ons geloof helemaal niet zo zeker is
En dat daarom de belofte, die je net bij de doop gegeven heeft, ook zwaar kan voelen:
je hebt beloofd om je kind bij de Heere Jezus te brengen,
terwijl je eigenlijk zelf nog steeds zo op zoek bent,
naar een veel zekerder geloof en misschien zelfs wel naar Christus zelf.

Ik kijk nu ook even naar de broeders die afgelopen donderdag verkozen zijn.
Toen het bericht vanuit de kerkenraad kwam dat je op de lijst stond
kan er wel een schrik geweest zijn: Hoe kan de kerkenraad nu bij mij komen?
Hoe kan het zijn dat er gemeenteleden waren die mij hebben ingediend?
Ze moesten eens weten hoe vaak ik zelf worstel met mijn geloof
om de Heere Jezus te dienen, om de Heere Jezus te vinden,
om iets te horen, te zien in mijn eigen dagelijkse leven.
Hadden ze niet iemand kunnen kiezen die een sterker geloof had,
die vanuit eigen ervaring zou kunnen vertellen wie Christus is
en vanuit zijn eigen geloofservaringen anderen kunnen opzoeken,
kunnen aanspreken en bemoedigen?
Wat heb ík nu aan anderen te vertellen?
Als dat uw vragen zijn, broeders, dan zou ik willen zeggen:
de verkiezing is niet voor niets en zie daar niet alleen de stem van de gemeente in,
maar ook van Christus zelf, die tegen u persoonlijk zegt:
Kom, ga met me mee, ik wil je wat laten zien.
Ik wil je laten zien wie Ik ben.
De eerste taak is niet om iets te brengen of iets te vertellen over mij,
maar allereerst om te kijken wat Ik je wil laten zien,
hoe Ik iets van Mijzelf laat zien,
zodat je zelf ook weer in je eigen geloof gesterkt wordt in de bezoeken die je aflegt.
Je mag iets van Mij zien, van Mijn heerlijkheid, van Wie Ik ben
en wat Ik vandaag nog doe, hier in de hervormde gemeente van Oldebroek.
Je kunt verlangen naar een eigen ervaring met de Heere Jezus
en wat ik meemaak is dat juist in ontmoetingen met anderen,
op huisbezoek of tijdens de Bijbelkring,
wanneer we met elkaar in gesprek raken over de Heere Jezus
dat ik ontdek en ervaar dat de Heere Jezus zelf ook aanwezig is in het gesprek.

Uit de kring van de discipelen kiest de Heere Jezus er 3 uit: Petrus, Johannes en Jakobus.
Later zal Paulus over deze 3 discipelen zeggen in Galaten 2:
Zij zijn steunpilaren in de gemeente.
Door Christus geroepen en aangesteld om een belangrijke taak in de gemeente te dragen.
Nu dragen mensen de gemeente niet.
Christus zelf draagt de gemeente.
Wie als ambtsdrager verkozen is, hoeft niet te denken dat je als mens de gemeente draagt.
De Heere zelf bouwt de gemeente
en dat geldt ook voor jullie als ouders:
wat je voor je kinderen doet is belangrijk, vertellen en voorleven
en toch het geloof geven en het geloof opbouwen van je kind kun je niet,
ook al zou je dat willen.
Je mag wel vertellen en voorleven en je mag erop vertrouwen dat de Heere het gebruikt
voor je kind, voor de gemeente.
Ook als je zelfs soms nog zo op zoek bent, mag je je kind meenemen,
want het kan ook leren van je eigen zoektocht.
Je hoeft er niet pas over te vertellen als je voor je gevoel er helemaal uit bent.
Ik kom ze wel tegen – het zijn vaak mannen,
die zoeken, tot ze helemaal zeker zijn en zich dan pas kunnen overgeven.
Die op zoek zijn tot ze het helemaal begrijpen,
tot op alle vragen die ze hebben een antwoord hebben en dan pas de stap kunnen maken
en tot die tijd zoeken en maar niet kunnen vinden.
Of die op zoek zijn naar zo’n intense, indrukwekkende ervaring zoals de 3 mannen hebben
die door de Heere Jezus zijn meegenomen op de berg.

Maar juist deze 3 mannen, die later steunpilaren van de gemeente worden genoemd,
zijn geen perfecte gelovigen,
zijn geen mensen die alle aanwijzingen die de Heere Jezus geeft direct door hebben.
Hoe lang lopen ze al niet mee met de Heere Jezus
en wat hebben ze ondertussen niet meegemaakt?
Petrus en Jakobus en Johannes – zij waren het die mee gingen het huis van Jaïrus in,
zij waren erbij toen de Heere Jezus dat dochtertje opwekte uit de dood,
en deze drie zijn er ook bij in Gethsemané,
waar zij hadden kunnen zien hoe de Heere Jezus worstelde met het lijden
dat op Hem afkwam en toch de weg in gehoorzaamheid ging.
Ze hadden dat kunnen zien, als ze niet in slaap waren gevallen.
Ook hier hebben ze niet door wat er gebeurt.
Ik zeg dit niet uit betweterigheid, maar om aan te geven,
dat de Heere Jezus je juist meeneemt – ook als je nog niet alles helder hebt,
omdat je juist zo zoekt en zo weinig nog zeker hebt,
om juist dan te laten zien Wie Hij werkelijk is.
Zo neemt de Heere Jezus ons vanmorgen ook mee,
ook als je nog zo heel aarzelend gelooft, ook als je nog zo weinig van Hem ervaren hebt,
ook als je er eigenlijk helemaal nog niet zo veel mee bezig bent
en zegt tegen jou, tegen u, tegen mij: Kijk nu eens wie Ik ben!
Weet u wat de Heere Jezus ons wil laten zien?
Die indrukwekkende gebeurtenis op de berg roept herinneringen op uit het Oude Testament.
Uit de tijd dat het volk Israël bij de berg Sinaï was, vanuit Egypte op weg naar Kanaän,
door de woestijn, kwam het bij de berg Sinaï en Mozes klom omhoog,
samen met 3 andere mensen: met Aäron, Hur en Jozua
en als Mozes met die 3 mannen op de berg is, daalt God zelf neer
vanuit de hemel op de berg.
Als Jezus op de berg van gedaante verandert,

wordt voor de 3 discipelen op de berg voor heel even duidelijk wie Jezus is: God de Zoon
(zoals Christus in het doopformulier wordt genoemd).
met de heerlijkheid van de Vader, de heerlijkheid waarmee Christus zal terugkomen
bij de Wederkomst wordt voor deze 3 discipelen even zichtbaar.
Dit is Jezus! Zo zullen we Hem zien als Hij terugkomt.
Het is een bijzonder moment wanneer Jezus van gedaante verandert.
De Heere Jezus is in deze dagen begonnen om Zijn discipelen te vertellen
over Zijn weg naar het kruis o p Golgotha, waar Hij zal lijden en sterven.
Voordat die weg begint, de weg naar Jeruzalem, mogen de discipelen alvast verder kijken,
naar de Wederkomst.
De weg naar het lijden moet nog wel komen, het kruis komt er aan.
Het is wel dezelfde Jezus: deze heerlijkheid, deze stralende glans had Hij in de hemel
en die legde Hij af om hier op aarde te komen,
diezelfde heerlijkheid heeft Hij weer als Hij terugkomt.
Dat lijden en sterven aan het kruis, dat hoort bij de Heere Jezus. Zo is Hij!
En ook Zijn heerlijkheid, waarmee Hij terugkomt! Zo is Hij!
Dat is wat je aan je kind mag vertellen over de Heere Jezus:
dat Hij vanuit de hemel kwam op aarde, dat Hij hier op aarde stierf voor ons
en dat we vooruitkijken naar die dag, waarop Hij weer terugkomt.
Dat is wat mijn taak is als predikant, om u als gemeente hier aan te herinneren
dat de Heere Jezus voor ons uit de hemel kwam
en deze heerlijkheid aflegde, dat Hij stierf aan het kruis voor ons
En dat er een dag is, waarop Hij weer terugkomt
en mijn taak hier in de gemeente is om het verlangen aan te wakkeren,
zodat u naar die dag uitkijkt, waar op Hij komt.
Dat laat ook zien waarom de doop van belang is, ook voor een klein kind.
Zodat we beseffen dat we op reis zijn,
door dit leven heen, op weg naar een eeuwig leven.
De doop is een oproep aan de kinderen die worden gedoopt,
maar ook aan ons als gemeente om open te staan voor de aanwijzingen van de Heere,
om te zien wat de Heere doet en vooral te geloven.
U, jij hebt al heel vaak een doop gezien en dat ontroert vaak heel erg.
Heb je bij de doop ook de roep van de Heere Jezus zelf gehoord: kom naar Mij toe?
Ga met Mij mee! Geloof in Mij en dan heb je het eeuwige leven
en mag je bij Mij in mijn heerlijkheid zijn.

Die oproep hebben we steeds weer nodig, want geloven is vaak een weg.
We kunnen dat aan Markus zien, hoe hij zijn evangelie schrijft:
geloven is geen plotselinge bekering – al kan dat wel en gebeurt dat ook,
dat mensen opeens alles achterlaten en Jezus achteraan gaan,
maar bij Markus is geloven bijna altijd: steeds met Jezus meelopen
en steeds weer ontdekken wie Hij echt is
en dat ontdekking is steeds weer nodig, omdat we het niet altijd doorhebben,
niet altijd zien, wat Jezus ons wil laten zien
en dat we maar zoeken en tasten.
Net als Petrus, die de geweldige ervaring wil vasthouden.
Petrus denkt dat de eindtijd al begonnen is
en dat ze dit moment moeten vasthouden, voor altijd bewaren.
Maar de stralende glans om Jezus verdwijnt
en voordat Jezus alleen overblijft, klinkt de stem van God uit de wolk
tegen de discipelen, tegen ons:
Dit is Jezus – luister naar Hem!
Want Hij gaat de taak vervullen die Ik, de Vader, op Hem legde,
Mijn geliefde Zoon, Hij zal doen wat Ik van Hem vroeg.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden
en dat Hij ons inlijft in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding.
Jezus sterft voor ons – en draagt wat voor ons was bestemd: Gods oordeel.
Daardoor wordt – door Hem – voor ons ook die heerlijkheid die om Jezus hangt mogelijk.
Geloof Hem – zegt God zelf tegen ons.
Want Hij is onze redding – onze heerlijkheid.
Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s