Preek zondagmiddag 11 oktober 2015

Preek zondagmiddag 11 oktober 2015
1 Samuël 24

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

In welke periode van uw leven heeft u het meest geleerd over de Heere?
In welke periode leerde u Hem beter kennen
En verdiepte uw kennis van Hem en leerde u dat uw leven echt veilig, geborgen is
bij de Heere en dat Hij de beloften die Hij gedaan heeft, waar maakt?
Is dat in een periode waarin alles goed ging?
Of was dat in een tijd waarin het stormde in uw leven?

In veel verhalen in de Bijbel is er altijd wel een moment waarop het leven anders verloopt.
De Bijbel laat ons vaak mensen zien,
die op hun levensweg een behoorlijke omweg moeten maken
om uiteindelijk uit te komen bij het doel waar de Heere hen wilde brengen.
Komen de mensen waar de Bijbel over verteld daarmee niet heel dicht bij ons?
Ook al leven ze in een heel andere tijd
en maken ze heel andere dingen mee,
toch kunnen we ons soms heel goed herkennen in de weg die gegaan moet worden.
Ook David maakt zo’n omweg mee naar het koningschap.
Dat wist hij niet en dat was hem ook niet verteld.
Hij wist alleen dat hij – onverwacht – tot koning was gezalfd door de oude profeet Samuël.
Daarna leek het alsof zijn weg naar de troon een gemakkelijke weg zou zijn.
Met zijn muziekspel op de harp kon hij koning Saul weer rustig krijgen
en doordat hij de reus Goliath wist te verslaan
mocht hij trouwen met Michal en werd hij de schoonzoon van de koning.
Zal hij in die tijd niet hebben gedacht: Nu maakt God waar wat Hij beloofde?
Hij baant voor mij een weg.
God doet wat Hij belooft en maakt mij koning over Israël.
Zo kun je in een periode waarin het goed gaat je heel dicht bij God weten
en ervaren dat God Zijn beloften vervult.
We hebben die beloften vanmorgen in de doopdienst weer gehoord:
Dat God als Vader voor ons wil zorgen
en dat Hij alle kwaad van ons wil weren.

In het doopformulier wordt die belofte ook nog aangevuld met een andere belofte.
Daar heb vaak veel moeite mee gehad,
Want hoe kun je nu zomaar zeggen van de moeilijkheden die een mens overkomen,
van het kwade dat ons toch overkomt en waarvoor God ons niet behoedt,
Dat God die moeilijkheden doet meewerken ten goede?
Dat daarin Gods Vaderhand zichtbaar wordt?
In al die jaren dat ik predikant ben,
heb ik geleerd hoe God het kwade laat meewerken ten goede
in de verhalen die ik van gemeenteleden hoorde
over de weg die zij moesten gaan, een moeilijke weg vaak,
het overlijden van een vader of een moeder, van een man of een vrouw,
een ziekte die voor veel spanning en onrust zorgde.
Als ik dan vroeg hoe ze het volgehouden hadden,
was het antwoord: als ik mijn geloof niet had.
Als God mij niet gedragen had. Als de Heere niet droeg.
Dat is ontroerend om mee te maken.
Ik hoop dat de ouderlingen, de bezoekbroeders en bezoekzusters die ervaring ook hebben
dat ze geregeld door een huisbezoek ook zelf bemoedigd worden,
omdat u ook die verhalen hoort
Dat iemand ondanks alle moeiten die er zijn toch houvast in de Heere vindt.
Dat het waar is, dat God een toevlucht is voor de zijnen.

Voor David is het ook waar.
David is iemand van wie ik veel kan leren en ik hoop u ook.
Want op momenten dat je zou verwachten dat David het niet meer weet,
omdat hij opgejaagd wordt door koning Saul en zijn leven niet zeker is,
is er in hem een rotsvaste overtuiging: God is mijn toevlucht.
Mijn leven is veilig in Gods hand.
Het valt mij op dat David juist tijdens zijn zwerftocht de Heere beter leert kennen.
En voor hem is het waar, dat tijdens zijn omweg naar het koningschap
en zijn zwerftochten door Israël op de vlucht voor Saul
dat hij daarin de Heere beter leert kennen.
En dat is daar in de grot in de buurt van En-Gedi aan de orde.
Er is sprake van een confrontatie, niet alleen tussen David en Saul,
maar ook tussen David en zijn mannen.
En de vraag is: Wie kent de wil van de Heere het best.
Wie kan duiden wat er gebeurt.
Wie kan uit de gebeurtenissen afleiden wat Gods wil is?
Zijn dat de mannen van David, die zeggen:
David, de kans die je krijgt om Saul te doden is een door God gegeven kans?
David, de situatie zoals zich die voordoet, dat is niet zomaar een kans,
Maar God geeft die aan jou. Dit is Zijn weg met jou.
Is dat Saul die achter David aan gaat om hem met 3.000 van de beste soldaten
op te jagen alsof David een grote vijand is?
Heeft Saul in David niet alleen een concurrent van de troon gezien,
maar ziet hij in David ook iemand die Gods plan met Saul ondergraaft
en ziet hij in de jacht op David ook iets van een heilige oorlog die hij in Gods naam tot een goed einde moet maken, omdat de vijanden van Saul ook de vijanden van de Heere zijn?
Of is dat David die de gelegenheid laat lopen en zegt: Dit is Gods tijd niet.
Dit is niet Gods wil.

De soldaten zeggen  als Saul in de grot verschijnt, alleen,
om zich even af te zonderen (waarschijnlijk om even naar de wc te gaan)
en zo zonder soldaten om zich heen heel kwetsbaar is:
Zie, de dag waarvan de HEERE u gezegd heeft: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen!
David, dat moet je toch zien, daar hoef je toch geen profeet voor te zijn,
een profeet die er in getraind is om Gods stem op te vangen
en getraind om in de dingen die gebeuren de aanwijzingen van God op te vangen
en in staat is om te zeggen wat er gedaan moet worden.
Dit is de dag die de Heere je geeft!
Heeft de Heere die belofte niet aan je gedaan, dat Hij jouw vijand aan je zal uitleveren?
Hoe sterk moet wel niet de verleiding voor David zijn geweest?
De druk van de mannen die bij hem in de grot zitten
en die met hem op de vlucht zijn voor Saul.
De druk van de situatie om nu zijn kans te grijpen en voor altijd af te zijn van de angst,
van het opgejaagd zijn en de rust te krijgen, waar hij over gezongen heeft:
De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en leidt mij naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel.
In die bekende Psalm 23 heeft David ook een regel opgenomen die vaak ondersneeuwt
en vaak niet wordt genoemd:
Hij leidt mij in het spoor van Zijn gerechtigheid.
In die psalm gaf David aan: Ik hoef helemaal niet te gissen naar Gods wil.
God heeft voor mij een weg uitgestippeld.
In Psalm 23 gebruikt David het beeld van een spoor dat reeds ingesleten is.
Ik hoef mijn weg niet te zoeken, ik hoef niet te dwalen,
maar de Heere heeft als mijn herder mijn weg reeds gebaand.
In de psalm zijn het de geboden die de Heere gegeven heeft.
Wil ik weten wat God van mij vraagt?
Ik hoef daar niet steeds naar te gissen, want in de geboden die Hij heeft gegeven
kan ik opmaken wat Hij van mij vraagt.
Ook daar in de grot, op dat spannende moment valt David daar op terug:
Gij zult niet doden.
Ook al lijkt heel de situatie er om te roepen:
Grijp toch de kans door God u gegeven.
David zegt: nee, dit is niet een kans die door de Heere wordt gegeven.
Daar moet je sterk voor in de schoenen staan,
om tegen je eigen mannen in te gaan,
waarbij de keuze van David grote gevolgen heeft voor zijn manschappen
omdat voor hen de rust nog uitblijft en er geen grazige weiden zijn,
maar een droge woestijn en een kille grot,
een opgejaagd blijven.

Ik denk niet dat David zou zeggen: ik sta sterk in mijn schoenen.
Ik heb het allemaal zelf gedaan.
Wat ik proef bij David is een sterke innerlijke overtuiging
die niemand hem kan afnemen: God is er ook nog.
Ik hoef niet voor God te handelen.
God leidt mij in het spoor van de gerechtigheid
En Hij heeft dat spoor uitgestippeld.
Ik moet alleen maar wachten tot God Zijn plan uitvoert.
Ik hoef niet, ik mag zelfs de Heere een handje helpen.
Een innerlijke zekerheid bij David, zoals dat later in het Spreukenboek verwoordt zal worden:
In de vreze des Heeren is een sterk vertrouwen
en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn. (14:26)
NBV: Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen,
het biedt je kinderen een schuilplaats. (14:26)
Dat is een mooie spreuk, een mooie spreuk om aan de wand te hangen
om jezelf er steeds weer aan te herinneren,
maar vooral ook om die vreze voor de Heere te hebben, dat ontzag voor de Heere
zoals David dat had: de Heere doet het.
David weet wat de naam van de Heere betekent:
Ik ben er voor je, Ik sta klaar om je te redden.
Ook al weet David niet wanneer – dat doet er nu niet toe.
Zijn taak is om af te wachten, om zich te voegen naar Gods wil.
Als Gods tijd nu niet is, dan later.
Dat houdt hij vol naar zijn eigen mannen toe en ook naar Saul.
Door zijn vertrouwen op de Heere durft David tegen de stroom in te roeien
en te zeggen: Wacht maar af op God.
Vanuit een vaste overtuiging dat God het ziet
en vanuit een vaste overtuiging dat God niet onverschillig toekijkt naar wat er gebeurt
en zomaar al het onrecht dat er gebeurt op zijn beloop laat.
God zal rechtspreken tussen u en mij.
Niet ikzelf bepaal dat ik gelijk heb.
Ook al bent u, Saul, nog koning en zolang u nog koning bent
zal ik u mijn respect betonen,
maar dat wil niet zeggen dat omdat u koning bent dat u dan gelijk hebt.
Dat bepaalt de Heere.
Hij die alles weet wat er gebeurt,
Hij die de harten doorgrondt,
Hij die opkomt voor degenen die geen recht meer hebben.
God is rechter. Hij overziet alles en uiteindelijk zal God een vonnis vellen
Over mijn leven, over u, over het conflict dat zich tussen ons afspeelt.
Wat die uitkomst ook zal zijn, ik leg mijn leven in Gods hand,
omdat ik weet, dat wat de Heere doet, wat Hij zegt,
helemaal eerlijk, op en top rechtvaardig is, waar niets op af te dingen valt.
Hij weet het, dat hijzelf ook onder het oordeel van God valt.
Een slechte daad valt met een vroom praatje niet goed te praten,
een ernstige misdaad valt niet met vrome woorden weg te poesten.
Voor de mensen misschien wel, maar niet voor God.
Hier laat David al iets zien van waar de Heere Jezus later over zal spreken
als een opdracht voor al Zijn volgelingen,
om ook je vijand lief te hebben en voor het welzijn, het zieleheil van je vijand te bidden,
vanuit het besef dat je samen onder Gods oordeel valt
en dat God de rechter is die uiteindelijk beslist.
Maar Ik zeg u:  Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en  bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;
zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Hij die rustig en stil, Zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft; Die slechts hoort
naar Zijn stem, Zich geheel geeft aan Hem, Smaakt
een vreugde, die nimmer verdooft.
Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.

Wordt u moeite en strijd Door de mensen bereidt;
Zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed.
Hij draagt u; ook uw kruis, Brengt straks veilig u thuis,
Zorgt dat alles hier meewerkt ten goed
.
Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.

Dat is geen eenvoudige weg.
Dat kan, zoals bij David een omweg zijn, een weg door de woestijn,
een weg van opgejaagd zijn.
Voor David is dat juist de weg, waarop hij leert om op het spoor te gaan
van Gods gerechtigheid
en zijn eigen leven, ook zijn strijd met degenen die hem dwars zitten,
in Gods handen te leggen.
Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.
Als je moeite en strijd wordt bezorgd dan kan dat zo ver weg zijn
dat je ‘slechts, alleen maar op Hem’ moet zien,
om ‘rustig te vertrouwen’.
Want je ziet God niet altijd, je ervaart Zijn hulp niet direct.
In dit hele hoofdstuk wel steeds een beroep gedaan op Gods wil
en zijn er mensen die zeggen Gods wil te kennen,
maar ook hier – net als in 1 Samuël 23 – wordt niet verteld wat God doet
en toch weer wel – in het diepe besef dat David draagt
Dat ons leven, Zijn leven voor Gods aangezicht afspeelt
en dat God ziet wat ons overkomt daar eens zijn oordeel over velt.
Daarom kan hij vertrouwen
en daarom kan Jezus dat ook van ons vragen
om onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden,
zodat er voor hen net als voor ons vergeving mogelijk is
als ze voor de troon van God staan, als Hij het oordeel over hen velt.
Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s