Preek zondagmiddag 25 januari 2015

Preek zondagmiddag 25 januari 2015
Schriftlezing: Markus 2:13-28

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

In het evangelie van Markus wordt er geregeld gewezen op Jezus die ziet.
Dat Jezus ziet komt bij Markus steeds weer terug
en dat is niet zomaar.
Want als de Heere Jezus ziet, gebeurt er wat.
Dan is dat zien het begin van een contact, zoals dat bij de eerste discipelen gebeurde:
Jezus zag Simon en Andreas.
Hij ziet dat ze bezig zijn met hun dagelijks werk: Jezus zag dat ze hun netten in zee wierpen.
Nadat Jezus hen dat ziet doen, roept Hij hen.
Als Jezus ziet, dan gebeurt er wat, wordt er contact gemaakt.
Hier de eerste stap in de navolging.
Aan het begin van hoofdstuk 2 wordt ook vermeld dat Jezus ziet.
Het is het verhaal van de man die door zijn vier vrienden door het dak gelaten wordt.
Als die vrienden de man naar beneden laten zakken voor de voeten van Jezus,
Dan ziet de Heere Jezus hun geloof.
Dan volgt er ook contact, namelijk Jezus die zegt: ‘Je zonden zijn je vergeven.’
Als Jezus het tolhuis voorbij loopt, ziet Hij Levi zitten, daar binnen in het tolhuis.
Jezus had ook vooruit kunnen kijken,
om zo degene die in het tolhuis zit niet te hoeven zien.
Jezus kijkt opzij en ziet Levi zitten
en omdat Jezus Levi ziet zitten, stopt Jezus om deze Levi te roepen: ‘Volg Mij!’
Hoevelen zouden Levi voorbij gelopen zijn zonder hem aan te kijken,
hem zoveel mogelijk negerend, omdat hij en het werk dat hij deed gehaat werden.
Zouden de meesten, als ze hem zouden zien zitten, beschouwen als een foute man,
die zo fout kon zijn dat hij dit werk aannam?
Als Jezus ziet, dan ziet hij het dagelijks leven waarin de mensen verkeren,
de omstandigheden,
Een scherpe observeerder, die maar weinig nodig heeft
om te zien hoe het er met iemand voorstaat,
die ziet wat anderen vaak niet zien, omdat ze er niet op letten.
en dan niet veroordelend, maar geraakt, bewogen, uit op ontmoeting, op contact,
om de ander die Hij ziet, op te kunnen nemen in het Koninkrijk van God.
U moet bij het leven van het evangelie van Markus maar eens opletten,
hoe vaak er sprake is van een ontmoeting van de Heere Jezus
en dat dan de bewogenheid, de innerlijke ontferming bij de Heere Jezus beschreven wordt.
Jezus ziet: een troostrijke gedachte, dat Jezus ook u en mij ziet
en ziet wat anderen niet zien.
Als we iets van de Heere Jezus kunnen leren wat betreft pastoraat, dan is dat wel dit zien,
Dat werkelijk ziet en liefdevol ziet, het begin van een contact, een ontmoeting,
een weg naar opgenomen worden in het Koninkrijk van God.

Ook de Farizeeën zien.
Dat is een heel ander zien.
Bij hen is het zien geen begin van contact,
maar blijft er afstand, distantie.
Zij stappen niet op Jezus zelf af, maar op Zijn discipelen, de afstand wordt niet overbrugd.
Hun zien is meer een beoordelen.
Als zij zien, dan zien zij iets dat bij hen vragen oproept:
‘Hoe kan Jezus dat nou doen?’
Zij zien iets dat niet in de haak is.
Als zij zien, dan vullen zij in.
Dat is er zo een.
Die kun je beter mijden.
Die daar uit de weg gaan.
Maar wat zij zien is dat Jezus met de mensen die slecht zijn eet.
En zij zien niet alleen een gezellige maaltijd,
maar zij zien ook dat die maaltijd een betekenis heeft,
want zij kennen hun Bijbel en weten wat er daar bij de maaltijd gebeurt.
Als het tenminste waar was, wat Jezus zei
toen die verlamde man die door het dak kwam genezen was.
Toen noemde Jezus zichzelf de Zoon des mensen.
Als dat zou kloppen dat Jezus de Zoon des mensen is, dan klopt dit tafereel
van Jezus met de tollenaars en de slechte mensen niet.
Want die tafel waar zij met z’n allen omzitten,
wijst vooruit de maaltijd die gevierd wordt in de hemel, in het koninkrijk van God.
Wat zij zien is dat Jezus bij Gods tafel in Gods heerlijkheid
een plaats inruimt voor de mensen die slecht geleefd hebben.
Die het door hun levenswijze niet verdienen om bij God in Zijn heerlijkheid te zijn.
Daar aan die tafel,
dat zijn degenen die in het laatste oordeel veroordeeld zouden worden
en voor eeuwig van God weggestuurd zouden worden.
Die mensen zitten bij Jezus aan tafel
en de farizesche Schriftgeleerden zien dat Jezus daarmee hen ook een plek in de hemel aanbiedt.
Ze zien dat Jezus hen voorhoudt dat er voor hen geen laatste oordeel meer is
waarbij hun verkeerde daden ervoor zorgen dat zij naar de hel toe gaan.

Hebt u dat ook niet
dat je soms ook als die Farizeeën kunt kijken
en denken, misschien wel terwijl je om je heen kijkt in de kerk:
Wie van ons zullen er allemaal komen in Gods heerlijkheid?
Zou die daar achteraan zit, zou die daar komen?
Wat had ik nou pas over haar gehoord? Dat ze hier in de kerk durft te zitten,
zoals zij omgaat met haar gezin.
En hij met zijn bedrijf. De meesten weten het niet,
maar ik ben er wel van op de hoogte dat het op zijn bedrijf niet eerlijk aan toe gaat.
Benieuwd dat als ze er naar vragen, op welke manier hij er om heen zal draaien.
Maar straks zal hij voor God verschijnen en dan kan hij geen mooi weer blijven spelen.
Dan komt alles boven tafel.
Hoe zal God daar over oordelen? Dat kan toch niet dat de Heere voor hem een plaats heeft?
Dat zou toch oneerlijk zijn?
Ik ontzeg me zoveel. Ik doe mijn best om heel mijn leven in te vullen volgens Gods geboden.
Je zou bijna zeggen dat we net als de Farizeeën kijken,
maar de farizeeën die zo thuis in de Schrift waren, zagen tenminste nog
dat Jezus met hen eet, om zo te laten zien dat zij het koninkrijk van God kunnen binnengaan.
Beseffen wij dat ook bij het rondkijken, als wij naar anderen kijken,
dat Jezus eet met zondaars en tollenaars, dat Hij hun gemeenschap opzoekt?
Daar is het Hem om te doen: om die zondaars en tollenaars weer terug bij God te krijgen.

Het is een spannende vraag, wat er gebeurt met de levensstijl van die zondaars, die slechten.
Gaat Jezus hen later alsnog aanspreken op hun levensstijl,
zodat ze anders gaan leven?
IS het de bedoeling dat ze zelf gaan ervaren hoe verkeerd ze leven?
Dat kan toch niet, dat Jezus de zonde zomaar goed keurt
en deze mensen uitnodigt zonder dat er wat met hun leven gebeurt?
Ze moeten toch veranderen?
Jezus neemt de zonde uiterst serieus
en beseft terdege dat deze mensen in het oordeel van God niet kunnen verschijnen
en als zij wel voor God komen, zullen ze worden veroordeeld, weggestuurd
en daarom zoekt Jezus hen op – om hen te redden.
Omdat ze ziek zijn.
Hij is gekomen om zondaars tot bekering te roepen.
Dat gebeurt op een bijzondere manier: door hen te zien, door te zien waar ze zijn
en waar ze mee bezig zijn, door te zien wie ze zijn en wat ze nodig hebben.
Hij roept hen tot bekering door zich onder hun soort te begeven.
En dat kunnen de Farizeeën juist niet begrijpen.
Zo wordt het heilige van de Heere met het onheilige vermengd.
Je kunt bij de zonde maar beter op een afstand blijven en ook bij een zondaar,
want voor je het weet raak je er ook mee besmet.
Wat Jezus op de farizeeën tegen heeft, is niet hun levensstijl, en ook niet hun regels,
want zij proberen integer te leven en oprecht trouw te zijn aan alles wat God van hen vraagt,
met hart en ziel, heel hun bestaan, elke dag weer op nieuw.
Wat Jezus op hun tegen heeft, is de hardheid van hun houding,
de afstand die zij bewaren.
Wat Jezus hen kwalijk neemt, is dat ze Gods heiligheid boven alles stellen
en belangrijker achten dan de redding van de verlorenen.
Als God werkelijk heilig is en als je werkelijk heilig moet leven om tot Gods eer te leven,
dan moet je er toch op uit om degenen die anders leven, onheilig, te redden, te genezen?
Daarvoor is God gekomen:
de Heilige die aan tafel zit bij de onheiligen, de God die zal oordelen en veroordelen,
bij degenen die het oordeel verdienen.
Dat zien de Farizeeën en dat zien ze goed,
maar in hun streven om Gods wil te doen, missen ze het ene: compassie, bewogenheid,
de keuze van God om niet de heiligheid boven alles te stellen,
als een muur die beschermt en de onheiligen op afstand houdt.
Jezus laat zien hoe God God is: heilig maar juist vanwege Zijn heiligheid bereid
om af te dalen en gemeenschap te hebben met de zondaars.
Gods heiligheid toont zich in liefde die opzoekt,
niet degenen die er al zijn, maar degenen die buiten zijn, in de verlorenheid liggen.
Gods rechtvaardigheid toont zich in het tot zich roepen van de zondaars.
Zo is God.
Zo is God?
Dat hebben de Farizeeën toch anders gezien
en dat hebben ze niet zelf bedacht,
maar vanuit een intensieve studie van Gods Woord
en ze wilden daar nauwgezet naar leven.
Zij leefden met de ernst van het komende oordeel,
leefden vanuit het besef dat eens iedereen voor God verschijnt.
Gelooft Jezus nog wel dat er een oordeel komt
of kan iedereen zomaar de hemel binnen komen, ook degenen die hun leven hebben vergooid?
En dan komen we bij het tweede verhaal, het verhaal over de discussie rondom het vasten.

Wat Jezus laat zien en wat de Farizeeën wel degelijk opmerken,
is dat het oordeel van God anders uitpakt dan wij mensen denken.
Want komt dat oordeel wel?
Dat is de vraag die de Farizeeën aan Jezus stellen in het tweede verhaal:
Het is een vraag over het vasten,
maar onder die vraag over het vasten schuilt die vraag over dat binnen komen in de hemel.
Zo gaat het vaak: onder de vragen die gesteld worden, kan een heel andere vraag schuilen.
Hier wordt de vraag gesteld naar het vasten:
Waarom vasten uw leerlingen niet.
Iedereen doet dat toch? Onze leerlingen doen dat en de leerlingen van Johannes de Doper?
Ook weer dat zien!
Ze nemen waar dat Jezus niet vast en zijn leerlingen ook niet.
Het doen en laten van Jezus wordt gezien en het roept vragen op.

Dat vasten was een gebruik om te wachten op Gods komst.
Wie vast, geeft aan: ik geloof dat God binnenkort komt.
Ik neem de tijd om mij voor te bereiden op Zijn komst.
Wie vast slaat maaltijden over om die tijd te gebruiken aan toewijding,
aan gebed, bezinning, bijbellezen.
En als God komt, dan komt het eindelijk goed,
want dan worden de kwaaddoeners, de zondaars gestraft
en degenen die nauwgezet leven, die er ernst mee hebben gemaakt,
Die geloven dat zij later voor Gods aangezicht rekenschap hebben af te leggen,
zij worden binnen gelaten in het Koninkrijk van God.
Daarom vastten de leerlingen van de Farizeeën en van Johannes de Doper.
Omdat zij uitzagen naar die dag: reikhalzend van verlangen.
En dan vast Jezus niet.
Gelooft Hij niet meer dat God nog komt?
Gelooft Hij niet meer dat het oordeel van God nog komt.
Het overslaan van het vasten roept nog meer vragen op
dan zijn omgang met de slechten en de zondaars.
Wat Jezus doet, is een onbetamelijke lichtzinnigheid.
Ongepast!
Ziet Jezus dan niet in welke tijd wij leven?
Dat het op het einde aankomt?
Het achterwege laten van het vasten versterkt de vragen die de Farizeeën hebben bij Jezus.
Bij Jezus is alles mogelijk.
Hij spot met elke regel
en niet alleen met elke regel, maar alles wat voor hen fundamenteel is,
de basis onder hun geloof, de praktijk van hun leven met God
dat haalt Jezus onderuit.
Maar Jezus is niet tegen vasten, zoals Hij niet tegen heiligheid is.
Het is niet zo dat Jezus alleen maar de regels onderuit haalt,
Want dan maken we het voor ons gemakkelijk: we hoeven alleen maar regeltjes los te laten
en die ander, die nog wel vast zit aan die regels, die is een hedendaagse Farizeeër.
En dan vullen we gelijk aan: een huichelaar
en dan moeten we oppassen dat we niet zoals de Farizeeër in de gelijkenis God danken:
Heere, ik dank u dat ik niet ben als die farizeeër.
Ik heb tenminste geen regels die anderen beperken.
Jezus is niet tegen vasten, want Hij geeft aan dat Zijn discipelen later zullen vasten,
Als Hij er niet meer is.
Jezus weet wel degelijk welke tijd het is, Hij kent de tijd.
Omdat Hij op aarde is, hoeven de leerlingen niet te vasten.
Later, als Hij weggenomen wordt, dan wordt tijd om te vasten voor de leerlingen van Jezus.
Jezus gebruikt het beeld van een bruiloft.
Een bruiloft in het Midden-Oosten van die tijd,
Waarbij een groot feest gevierd wordt en iedereen in het dorp deelt in de feestvreugde.
Wie niet deelneemt aan het feest, zegt dat de bruidegom en de bruid hem niets waard zijn.
Vrienden van de bruidegom doen natuurlijk volop mee in het feest.
Zij houden zich niet afzijdig, maar gaan voorop in het feestvieren.
Feestvieren op een bruiloft is toch geen lichtzinnigheid,
maar een delen in de vreugde rondom dat bruidspaar?
Wat wil Jezus daarmee aangeven?
Dat Hij de bruidegom is van Israël,
dat het tijd is om feest te vieren, omdat God Zijn volk weer tot bruid neemt.
Hosea: Ik noem u weer mijn volk, mijn beminde.
Die tijd is het: Jezus die gekomen is van Godswege, God zelf, gekomen
om het zondige volk, dat weg was en terug is, te nemen tot zijn bruid.
Israël is weer van God. Eigen, omdat het is vrijgekocht door het bloed van deze bruidegom
die zijn leven geeft.
Het oordeel is niet weg, het komt, maar dat wordt gedragen door deze Bruidegom
door God zelf.
Tijdens het feest, als de bruidegom er nog is, is het juist ongepast om te vasten,
omdat je dan laat zien dat je niets om God geeft
niets om Zijn aanbod en zijn offer geeft, niets om de ruil aan het kruis op Golgotha.
Zolang Jezus op aarde is, is het feest.

Maar, zegt Jezus, er is een tijd dat Hij er niet meer is.
Dan is Hij weggenomen.
Doelt Hij op Zijn kruis of op de hemelvaart?
Het is in ieder geval de tijd waarin wij nu leven.
Wij kijken vooruit tot de bruidegom weer komt.
Misschien is het juist voor ons de tijd om te vasten
omdat we daarmee aangeven
dat we niet zomaar ongestoord kunnen leven, omdat onze Heer nog niet teruggekomen is.
Wij zijn niet compleet.
Over elk feest dat we hier op aarde hebben
hangt de schaduw van Zijn afwezigheid, van Zijn sterven en dood, van Zijn heengaan.
Of moet ik zeggen: Boven elk feest en elke dag van ons leven
gloort het perspectief van zijn wederkomst.
Dan is vasten gepast, want het doet ons vooruitkijken,
vasten voedt het verlangen naar Zijn komst.
We zeggen daarmee: pas als Hij er is, zal het helemaal goed zijn.
Zolang Hij er nog niet is, kunnen we niet volop genieten en ons laten gaan,
maar we weten wel dat die dag komt,
de dag van feest, van het bruiloftsmaal, de bruiloft van het lam.
Daar zullen we vieren, samen met allen die van het oordeel zijn gered,
niet omdat ze zo rechtvaardig, vroom en zuiver leefden,
maar omdat ze vrijgekocht en gered zijn van de zonde, zoals een Levi en hopelijk ook u en ik
door Hem die Zijn leven gaf om zondaren te redden.
Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s